14. Diversification of Tick-borne Fection in Japan
14)我が国におけるダニ媒介性感染症の多様性

Toshio Kishimoto, Masako Hamano, Mihoko Isoda, Kayoko Fujiwara, Yasuhiro Matsuoka, Taeko Hattori, Ritsushi Fujii, Hiroko Oka, Michiyo Tsutsui, Kouji Kida
2015 Nihon Naika Gakkai Zasshi  
doi:10.2169/naika.104.2011 fatcat:e4ztusbw2jc6rcek36brmtuhyu