Cenne studium o prawie własności w Polsce. W związku z monografią Anny Machnikowskiej, Prawo własności w Polsce w latach 1944-1981. Studium historycznoprawne, 2010

Adam Lityński
2018 Czasopismo Prawno-Historyczne  
Cenne studium o prawie własności w Polsce W związku z monografią Anny M achnikowskiej, Prawo własności w Polsce wiatach 1944-1981. Studium historycznoprawne, W ydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, ss. 626 Oddana do rąk zainteresowanych czytelników książka Anny Machnikow skiej Prawo własności w Polsce w latach . Studium historyczno prawne jest ogromna nie tylko liczbą stron (626), lecz także merytorycznie, tzn. zakresem problematyki poruszanej na kartach dzieła. Banałem będzie
more » ... nałem będzie stwierdzenie, że prawo własności to filar olbrzymiego obszaru prawa cywil nego, że własność to fundamentalne zagadnienie z zakresu stosunków spo łecznych, a więc politycznych, że problematyka własności od dwóch stule ci to ważny problem filozoficzny oraz ideologiczny. Podjęcie problematyki własności w okresie kilkudziesięciu lat Polski Ludowej, od zarania nowej for macji społeczno-politycznej na ziemiach Polski, musiało skutkować wejściem Autorki na wspomniane liczne pola ludzkiej wiedzy i ludzkich sporów. Efek tem są między innymi duże rozmiary omawianej monografii. Autorka bardzo swobodnie porusza się po wszystkich polach, zwłaszcza dużo uwagi poświę ciła zagadnieniom doktrynalnym, ideologicznym, nie unikając równocześnie społecznych i gospodarczych. Trzeba to uznać za jak najbardziej trafne, w to talitarnym systemie komunistycznym bowiem ideologia zawsze miała znacze nie najbardziej pierwszorzędne, kluczowe, podporządkowane jej były wszel kie obszary życia społecznego, a więc między innymi gospodarka i prawo. Problemom ideologiczno-doktrynalnym poświęcony został bardzo obszer ny (ponad 150 stron) rozdział pierwszy, natomiast zagadnienia gospodarcze przewijają się w toku całych wywodów, stanowiąc ich tło i często uzasad nienie dokonywanych przekształceń prawnych, także ustrojowych. "Zasady ustrojowe prawa własności" to tytuł rozdziału trzeciego. W tak zatytułowa nym rozdziale umieściła Autorka obok zagadnień konstytucyjnych, co nie budzi zastrzeżeń, między innymi omówienie (interesujące) ewolucji prawnokarnej ochrony mienia, ze szczególnym uwzględnieniem mienia społecznego w Polsce Ludowej. To bardzo ważny obszar komunistycznego prawa karnego;
doi:10.14746/cph.2012.64.1.14 fatcat:kuxgym4lljbvvcuwddeqxl4uny