Distribution Network Reconfiguration Based on NoisyNet Deep Q-learning Network

Beibei Wang, Hong Zhu, Honghua Xu, Yuqing Bao, Huifang Di
2021 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2021.3089625 fatcat:aoqbv7k6ijba3lru3wpkx3osgm