Standarization of court secretariats' operationsas an element of lean concept in internal logistics of common courts
STANDARYZACJA CZYNNOŚCI SEKRETARIATÓW SĄDOWYCH JAKO ELEMENT KONCEPCJI LEAN W LOGISTYCE WEWNĘTRZNEJ SĄDÓW POWSZECHNYCH

Monika ODLANICKA-POCZOBUTT
2017 Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series  
STANDARYZACJA CZYNNOŚCI SEKRETARIATÓW SĄDOWYCH JAKO ELEMENT KONCEPCJI LEAN W LOGISTYCE WEWNĘTRZNEJ SĄDÓW POWSZECHNYCH Streszczenie. W artykule dokonano identyfikacji czynności sekretarskich wspólnych i odrębnych dla poszczególnych wydziałów sądów powszechnych oraz zaproponowano ustalenie miary obciążenia pracowników biurowych. W treści artykułu zawarto również zalecenia dotyczące standaryzacji pracy sekretariatów. Słowa kluczowe: Lean thinking, standaryzacja pracy, sekretariaty sądowe,
more » ... ty sądowe, sądownictwo powszechne, obciążenie pracowników biurowych Abstract. The article presents the identification of joint and distinct secretarial operations for each department of common courts and the proposal of the measure of the workers workload. The content of the article also contains the recommendations for the standardization of secretariats' work. Keywords: Lean thinking, standardization of work, the secretariats of the court, common courts, the workload of office workers 368 M. Odlanicka-Poczobutt
doi:10.29119/1641-3466.2017.101.27 fatcat:fyy7xlart5hj3gpmaisbmdp5ty