Czynniki determinujące poziom aktywności gospodarczej na przykładzie gmin o najwyższym poziomie przedsiębiorczości

Ruslan Harasym, Tomasz Skica
2017 Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia  
Z a r y s t r e ś c i. Niniejszy artykuł podejmuje próbę zbudowania profilu polskich gmin z uwzględnieniem czynników decydujących o wyższym (w relacji do pozostałych gmin) poziomie przedsiębiorczości. Dla realizacji tego celu, autorzy wzięli pod uwagę instrumenty wspierania przedsiębiorczości wykorzystywane przed samorządy gminne, jak również rozwiązania wykorzystywane przez instytucje otoczenia biznesu. Na podstawie analizy przestrzennej (globalnej i lokalnej statystyki I Morana) przedstawiano
more » ... geograficzne rozmieszczenie klastrów gmin skupiających samorządy w obrębie, których identyfikowana jest podobna aktywność gospodarcza. Wykonane badanie zostało uzupełnione analizą czynników determinujących aktywność gospodarczą w gminach o najwyższym poziomie przedsiębiorczości.
doi:10.12775/aunc_econ.2017.002 fatcat:iiil6wrzhvgyjo3ubeeignfn2q