ANALIZA HISTORYCZNO-PRAWNA WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ PODWŁADNEGO DZIAŁAJĄCEGO NA ROZKAZ PRZEŁOŻONEGO W PRAWIE KARNYM

Katarzyna SMOLAREK
2013 Journal of Science of the Gen Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces  
Artykuł wpłynął do redakcji 02.08.2011 r. Zweryfikowaną i poprawioną wersję po recenzjach i korekcie otrzymano w kwietniu 2013 r. Niniejsze opracowanie poświęcone jest analizie procesu kształtowania się odpowiedzialności żołnierza w prawie karnym za działania podjęte w warunkach rozkazu przełożonego. Genezę wyłączania odpowiedzialności podwładnego rozpatrzono przez pryzmat poglądów doktrynalnych wypracowanych na przełomie wieków przez naukę prawa karnego, do których zalicza się tak zwaną
more » ... ię tak zwaną doktrynę "ślepych bagnetów" czy też teorię "myślących bagnetów". Rozwój problematyki odpowiedzialności rozkazobiorcy zaprezentowano na przestrzeni lat zarówno w kontekście unormowań o zasięgu międzynarodowym, jak i ustawodawstwa polskiego, regulujących zasady wojskowego prawa karnego. Słowa kluczowe: rozkazy wojskowe, odpowiedzialność karna, doktryna "ślepych bagnetów", doktryna "myślących bagnetów", prawo karne, prawo karne międzynarodowe, dyscyplina wojskowa
doi:10.5604/1731-8157.1115436 fatcat:orckn44yx5cazpefcqclax3c4u