Heart rate variability analysis based on modified Poincaré plot

Huo Cheng-Yu, Zhuang Jian-Jun, Huang Xiao-Lin, Hou Feng-Zhen, Ning Xin-Bao
2012 Wuli xuebao  
doi:10.7498/aps.61.190506 fatcat:3z2gj7wh2zg4rdvcrizs5vcwpi