ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ ПОЛІТОЛОГІЇ В УНІВЕРСИТЕТАХ АНГЛІЇ ТА УЕЛЬСУ: ТЕОРІЇ, КОНЦЕПЦІЇ, ПІДХОДИ

Ірина Брандибура
2018 Молодь і ринок  
П остановка проблеми. Професійна підготовка політологів вважається одним із важливих напрямів розвитку сучасної вищої освіти на теренах України, що зумовлено необхідністю всебічного дослідження владнополітичних процесів на місцевому, національному та глобальному рівнях, які кардинально змінились у зв'язку із демократизацією суспільного життя, зростанням політичної культури громадян, активними процесами інтеграції тощо. Одним із цінних джерел для визначення стратегічних напрямів розвитку
more » ... тетської системи в Україні є аналіз розвитку освіти за кордоном. У цьому контексті науковий інтерес становить досвід Англії та Уельсу, в яких система УДК 378.4:32(410.1) DOI: Ірина Брандибура, аспірант кафедри іноземних мов Національного університету "Львівська політехніка" ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ ПОЛІТОЛОГІЇ В УНІВЕРСИТЕТАХ АНГЛІЇ ТА УЕЛЬСУ: ТЕОРІЇ, КОНЦЕПЦІЇ, ПІДХОДИ У статті проаналізовано поняттєвокатегорійний апарат з досліджуваної проблеми (професійна підготовка, політологія, фахівецьполітолог), а також основні соціоідеологічні засади, теорії, концепції, підходи, що лежать в основі професійної підготовки бакалаврів гуманітарних наук з політології в університетах Англії та Уельсу, зокрема економічна ефективність, прогресивізм, когнітивний плюралізм, соціальний реконструктивізм, теорії когнітивізму, конструктивізму, концепція активного навчання, компетентнісний, міжкультурний, міждисциплінарний, аксіологічний підходи. Ключові Based on the analysis of research literature, we conclude that political science as a subject area and a professional domain is a multifaceted notion that can be broadly defined as a systemic study of authority using theoretical and empirical methods. Theoretical political science originates from history and philosophy, and focuses on the critical analysis of political institutions' development, while applied political science is closely related to economics, management, law, and focuses on government and public administration. Methodological tools of modern political science include qualitative methods used in social anthropology, quantitative methods used in econometrics and psychometrics, as well as mathematical modeling used in economics. Such methodological diversity is considered as its strength as political science graduates acquire competences valuable in various professional areas that create a wide range of employment opportunities. As a result of the conducted research, we conclude that professional training of Bachelors of Art in Political Science at the universities of England and Wales is based on complex integration of philosophical, psychological, educational theories, concepts, and approaches (social and economic efficiency, progressivism, cognitive pluralism, social reconstructivism, theories of cognitivism and constructivism, active learning, competencybased, intercultural, interdisciplinary, axiological approaches), which ensure quality training for professional and research activities, development of highlevel intellectual, communicative, interpersonal skills, social and democratic values, sense of global citizenship, as well as foster graduate's personal integrity.
doi:10.24919/2308-4634.2018.147042 fatcat:pzcqx3l7ibdoznvyfsjafo74ly