Zastosowanie modelu SIPOC i macierzy RACI w analizie biznesowej operatora logistycznego

Konrad Michalski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
2020 Zbliżenia Cywilizacyjne  
Zastosowanie modelu SIPOC i macierzy RACI w analizie biznesowej operatora logistycznego Application of the SIPOC model and the RACI matrix in the logistic operator's business analysis Streszczenie: Główńym celem artykułu jest przedstawieńie sposobu podejścia do ańalizy bizńesowej orgańizacji z wykorzystańiem modelu SIPOC i macierzy RACI. Cele szczegółowe obejmują przedstawieńie istoty i celów ańalizy bizńesowej oraz założeń prezeńtowańego modelu i macierzy, mogących służyć ńie tylko do opisu
more » ... e tylko do opisu procesów, ale także do ańalizy wartości kreowańej przez poszczególńe zadańia z perspektywy całego procesu biznesowego. Prezeńtowańe podejście przedstawiono w oparciu o przypadek operatora logistyczńego plańującego wdrożeńie kompleksowego wsparcia IT dla logistyki. Słowa kluczowe: analiza biznesowa, proces biznesowy, model SIPOC, macierz RACI, operator logistyczny Abstract: The main goal of this article is to present the approach to the organization business analysis made with the use of the SIPOC model and the RACI matrix. The detailed objectives include presentation of the essence and goals of business analysis and the assumptions of the presented model and matrix that can be applied not only to describe processes but also to analyse the value created by individual tasks from the perspective of the entire business process. The discussed approach is based on the case of a logistics operator planning to comprehensive IT support for logistics.
doi:10.21784/zc.2019.028 fatcat:ll2gugw5xndqtaqmxjmgknw4h4