Educational Intervention in Children with Autism Spectrum Disorders
Pedagogická intervence u dětí s poruchami autistického spektra

Eva Urbanovská
2010 e-Pedagogium  
Abstrakt Předkládaný příspěvek se věnuje problematice poruch autistického spektra z pohledu pedagogické intervence. Nastiňuje možnosti pedagogické intervence a poukazuje na výhody a nevýhody jednotlivých přístupů. Prezentovány jsou také výsledky výzkumné sondy, zabývající se danou problematikou. Klíčová slova Poruchy autistického spektra, pedagogická intervence, TEACCH, Son Rise, AAK. Abstract This paper is focused on autism spectrum disorders from the perspective of educational interventions.
more » ... e outline the possibilities of educational interventions and points to the advantages and disadvantages of these approaches. In this paper, there are presented the results of an investigation focused on this issue. Keywords Autism spectrum disorder, pedagogical intervention, TEACCH, Son Rise, AAK. Úvod do problematiky Poruchy autistického spektra (dále jen PAS) řadíme mezi pervazivní vývojové poruchy. Jedná se o velmi závažný handicap. Termín pervazivní znamená všepronikající a vyjadřuje skutečnost, že vývoj dítěte je narušen v mnoha smě-
doi:10.5507/epd.2010.041 fatcat:7v6ohsnsufahjbbjwgzfx67exy