Socio-economic aspects of commuting

Vesna Lukic
2013 Sociologija  
This paper contemplates on relevant socio-economic factors which have influence on variability of the scope and directions of commuting flows, with special emphasis on situation in Serbia. Due to the need for balance between work and family life, this specific form of population's mobility often represents alternative for migration. It also has numerous implications on both commuters and their households, places of residence and work and society in general. Effects of sex, marital status,
more » ... rital status, education, occupation, size and structure of a household, as well as local community onto participation in commuting and time/distance of traveling to work have been discussed. The results revealed that, apart from economic factors, non-economic ones also have important role in commuting. KEY WORDS commuting, place of residence, households, social ties, Serbia APSTRAKT U radu je dat pregled u literaturi prepoznatnih relevantnih socio-ekonomskih faktora koji utiču na varijabilnost obima i pravaca dnevnih migracija, uključujući i primere u Srbiji. Zbog potrebe za ravnotežom između posla i porodičnog života, ovaj specifičan oblik prostorne pokretljivosti stanovništva često predstavlja alternativu za migraciju čiji je ishod promena mesta prebivališta i ima brojne implikacije kako za same dnevne migrante, tako i za njihova domaćinstva, naselja stanovanja i rada, ali i društvo u celini. U cilju što boljeg razumevanja ovog fenomena, diskutovan je uticaj pola, bračnog statusa, obrazovanja, zanimanja, veličine i strukture domaćinstva, te lokalne zajednice na učešće u dnevnoj migraciji i na vreme/razdaljinu putovanja do posla. Zaključak je da pored ekonomskih i neekonomski faktori imaju važnu ulogu u odvijanju dnevne migracije. KLJUČNE REČI dnevne migracije, mesto stanovanja, domaćinstva, društvene veze, Srbija Uvod Prilikom proučavanja prostorne pokretljivosti stanovništva dnevne migracije često su nepravedno zapostavljene. Na ovu činjenicu upućuju i autori Puli, Tarnbal i Adams ističući da "iako svakodnevna putovanja nemaju tako očigledan društveni uticaj kao neki drugi oblici mobilnosti, poput velikih izbegličkih kretanja stanovništva, njihov značaj je ipak veliki kako za uključene pojedince tako i za društvo" (Pooley, Turnbull, Adams, 2005:9). Kao rezultat razvoja saobraćajne infrastrukture, obim dnevnih migracija je u porastu širom sveta. Olakšano odvijanje dnevnih migracija podstiče ovaj oblik prostorne pokretljivosti stanovništva i u mnogim slučajevima utiče na izbor dnevne ----1 vlukic@idn.org.rs
doi:10.2298/soc1302283l fatcat:exu7y2xygvczhcpwryfhltedea