Accuracy and Efficiency of Left Ventricular Ejection Fraction Analysis, Using Multidetector Row Computed Tomography

Shigeru Suzuki, Shigeru Furui, Tatsuro Kaminaga, Teiyu Yamauchi, Daisuke Suzuki, Sadatoshi Kuwahara, Kumiko Konno, Naoyuki Yokoyama, Takaaki Isshiki
2006 Circulation Journal  
doi:10.1253/circj.70.289 pmid:16501295 fatcat:gq54vilyfjf5fmi4nysowxdije