X-Ray Laboratory of the Czech Geological Survey LABORATOØ RENTGENOVÉ DIFRAKCE ÈESKÉHO GEOLOGICKÉHO ÚSTAVU: HISTORIE A SOUÈASNOST

Karel Melka, Petr Ondruš, Roman Skála
2000 Journal de Physique, Coll   unpublished
Stejnì tak jako v jiných vìdních disciplínách zabývajících se vnitøní strukturou látek je nedílnou a velmi podstatnou souèástí mineralogie v širším slova smyslu právì strukturní analýza. Vìdecké práce v mineralogii dnes smìøují právì k strukturní analýze, která umoòuje velmi detailní pohled na studovanou látku aa pøírodního èi umìlého pùvodu a je schopna vysvìtlit a predikovat její chování v širších souvislostech. Historie Vzpomínky RNDr. Karla Melky, CSc.-bývalého vìdeckého tajemníka
more » ... afické spoleènosti a dlouholetého pracovníka laboratoøe Na tehdejším Ústøedním ústavu geologickém byla v rámci chemických laboratoøí v Praze 7, Kostelní ul. zøízena rentgenová laboratoø v padesátých letech minulého století pod vedením Ing. Roberta Rottera. Byla k disposici stolní aparatura od firmy Müller a dva pøístroje Mikrometa od firmy Chirana-Modøany. Pracovalo se s polykrystalickými materiály za úèelem jejich mineralogického urèení pro potøeby geologù. K disposici byly difrakèní komory umoòující uití Debye-Scherrerovy metody a semifoku-saèní metody dle A. Kochanovské s filmovou registrací. V omezených pøípadech se pracovalo s monokrystaly a uí-valo se metody otáèeného krystalu, pøípadnì Laueho meto-dy. Byly èinìny pokusy s vlastní konstrukcí rentgenového spektrografu. Realizací tohoto zámìru se zabýval sám Ing. Rotter, který byl èlenem pracovní skupiny soustøedìné na studium a výrobu germania a spolu s ní tehdy vyznamenán "Øádem práce". Druhý den však po udìlení vyznamenání na praském hradì byl na hodinu propuštìn z Geologické-ho ústavu, kdy pøi opodìném provìøování byly u nìho zjištìny jisté, tehdy závané kádrové nedostatky. Nositel Øádu práce se tak náhle ocitl bez zamìstnání. Ing. Rotter byl neobyèejnì odbornì fundovaný èlovìk a nesmírnì hodný. Dr. Slánský z katedry krystalografie na Pøírodovì-decké fakultì v Praze se o nìm vyjadøoval, e je tak hodný, a se na nìm dá štípat døíví. Nicménì v dùsledku uvedené události byl tak osobnì poznamenán, e podniky a instituce se obávaly tohoto tak kvalitního pracovníka pøijmout do zamìstnaneckého stavu. Nakonec se mu pøece jen podaøilo umístit v Ústavu pro výzkum rud v Modøanech. Zde ve
fatcat:xbp4hxufjzfqxcw3oy5bpzmyw4