The impact of depression on the quality of life in elderly people
Wpływ depresji na jakość życia osób w wieku podeszłym – badania pilotażowe

Izabella Wróblewska, Mariusz Bartyzel, Bartłomiej Chmielowiec, Marta Puścion, Jarosław Chmielewski
2021 Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu  
Introduction and objective. Depression is among the most common diseases in the elderly. It affects ca. 15-20% of people aged over 65 years. The symptomatology of depression is manifested mainly by decreased mood, intellectual skills, concentration and self-esteem, anhedonia, change in appetite, sleep disorders, and the feeling of fatigue and loss of energy. The aim of the article is to assess the impact of depression on the quality of life in elderly people. Materials and method. The anonymous
more » ... study involved 140 (100%) hospitalized patients of a geriatric ward, most of whom (73.57%) were women. The respondents were 65-88 years old, with the largest group (54.29%) in the age range 76-85 years. Results. Mild depression was found in 37.86%, and severe depression in 12.14% of the respondents. Most seniors (42.14%) assessed their quality of life as good. More than half of the subjects (55.71%) declared self-assurance, 45.00% rarely experienced low spirits, despair, fear, or decreased mood, 40.00% were not satisfied with their health, 37.14% were not satisfied with their sleep quality, in 22.14% pain significantly influenced their everyday life. Patients with depression indicated worse assessments of their quality of life in the somatic, psychological, social, and environmental domains (p < 0.001). Statistically significant relationships were observed between quality of life assessment in the somatic domain and the seniors' health status (p < 0.05), as well as between quality of life assessment in the environmental domain and the number of diseases (p = 0.034). Conclusions. Patients with depression scored their quality of life worse in all domains. In elderly people, quality of life depends on their health status and the number of diagnosed diseases. Seniors living with families indicated better assessments of their quality of life. Key words quality of life, depression, elderly people Streszczenie Wprowadzenie i cel pracy. Depresja jest jedną z najczęstszych chorób u osób starszych. Dotyka ok. 15-20% osób w wieku powyżej 65 lat. Objawia się przede wszystkim obniżeniem nastroju, sprawności intelektualnej, koncentracji i samooceny, anhedonią, zmianą apetytu, zaburzeniami snu oraz uczuciem zmęczenia i utratą energii. W niniejszym artykule autorzy ocenią wpływ depresji na jakość życia osób starszych. Materiał i metody. W anonimowym badaniu wzięło udział 140 (100%) hospitalizowanych pacjentów oddziału geriatrycznego, z których większość (73,57%) stanowiły kobiety. Respondenci byli w wieku 65-88 lat, przy czym największa grupa (54,29%) mieściła się w przedziale wiekowym 76-85 lat. Wyniki. Łagodną depresję stwierdzono u 37,86%, a ciężką u 12,14% badanych. Większość seniorów (42,14%) oceniła swoją jakość życia jako dobrą. Ponad połowa badanych (55,71%) deklarowała pewność siebie, 45,00% rzadko doświadczało obniżenia nastroju, rozpaczy, lęku lub obniżonego nastroju, 40,00% nie było zadowolonych ze swojego stanu zdrowia, 37,14% nie było zadowolonych z jakości snu, u 22,14% ból znacząco wpływał na codzienne życie. Pacjenci z depresją gorzej oceniali swoją jakość życia w sferach: somatycznej, psychicznej, społecznej i środowiskowej (p < 0,001). Stwierdzono istotne statystycznie zależności między oceną jakości życia w dziedzinie somatycznej a stanem zdrowia seniorów (p < 0,05) oraz między oceną jakości życia w dziedzinie środowiskowej a liczbą chorób (p = 0,034). Wnioski. Pacjenci z depresją oceniają swoją jakość życia gorzej we wszystkich aspektach. U osób starszych jakość życia zależy od stanu zdrowia i liczby zdiagnozowanych chorób. Seniorzy mieszkający z rodziną lepiej oceniają swoją jakość życia. Słowa kluczowe jakość życia, depresja, osoby starsze
doi:10.26444/monz/136243 fatcat:cgvaxpmtdngavosam4tluqpsbu