گیاهان دارویی منطقه‌ی بازرجان (تفرش، استان مرکزی، ایران)

محمد محمدی, سحر جلالی, زهرا توکلی, فرخ قهرمانی نژاد
2020 زیست‌شناسی کاربردی  
شناخت گیاهان دارویی برای انسان همواره مفید و کاربردی است. در مناطق متعددی از ایران مطالعات گیاهان دارویی صورت گرفته است. در این پژوهش برای نخستین بار گیاهان دارویی مورد استفاده در منطقه بازرجان مطالعه شدند. ابتدا بررسی فلوریستیکی منطقه صورت پذیرفت. سپس مهمترین گونه‌های شناسایی شده جهت کسب اطلاعات دارویی از طریق مطالعات میدانی و بهره‌گیری از منابع معتبر علمی مشخص شدند. اطلاعات دارویی این گونه ها از افراد بومی جمع آوری شد. نمونه‌های هرباریومی گیاهان مورد مطالعه در هرباریوم دانشگاه خوارزمی نگهداری
more » ... می‌شوند. در این پژوهش 33 گونه گیاه داروییاز 18 تیره شناسایی شدند. بیشترین تعداد گونه ها به ترتیب مربوط به تیره­های کاسنیان، کلمیان و نعنائیان هستند. گیاهان دارویی 54/10 درصد از کل فلور منطقه را شامل می‌گردند. از جمله موارد عمده‌ی مصرف گیاهان دارویی در منطقه‌ی بازرجان می‌توان به کاربرد آن‌ها به عنوان تب‌بر، مدر، خلط‌آور، اشتها‌آور و مقوی بودن اشاره کرد. وجود این تعداد گونه‌ی گیاه دارویی در منطقه بازرجان نشان دهنده‌ی غنای متوسط گیاهان دارویی آن است. پیشینه‌ی مردم منطقه نشان می‌دهد که زمینه‌ی مناسبی برای استفاده‌ی بیشتر از گیاهان دارویی از جنبه‌های مختلف وجود دارد.
doi:10.22051/jab.2020.31173.1369 doaj:5ec60b7c073e4fc48fb17d6637ec613f fatcat:gu5yumty5bblvdwrtp5bkh3hkm