Terörle Mücadele Kanunu'na Göre Mutlak ve Nispi Terör Suçları

Faruk Yasin Turinay
2019 İnsan&İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi  
Öz: Terör kavramı gerek ulusal gerekse uluslararası bağlamda tanımlanması güç bir kavram olarak bilinmektedir. Aynı zorluk, terör örgütü, terör amaçlı örgütlenme suçu teşkil eden fiiller ve terör suçlarının kanuni tanımları hususunda da mevcuttur. Bu çalışmada terör suçu kavramı, mutlak terör suçu ve nispi terör suçu Terörle Mücadele Kanunu çerçevesinde ele alınmaktadır. Çalışmanın birinci bölümü, terör suçu kavramı ile mutlak terör suçu ve nispi terör suçu arasındaki farklara yönelik genel bir
more » ... a yönelik genel bir yaklaşıma yer vermektedir. Çalışmanın ikinci bölümünde Türk Ceza Kanunu'ndaki mutlak terör suçları -Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, askerî tesisleri tahrip ve düşman askerî hareketleri yararına anlaşma, anayasayı ihlal, yasama organına karşı suç, hükümete karşı suç, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silâhlı isyan, silahlı örgüt, silah sağlama, yabancı hizmetine askere yazma, yazılma ve Cumhurbaşkanına suikast-Terörle Mücadele Kanunu çerçevesinde değerlendirilmektedir. Nispi terör suçlarının kavramsal ve hukuki çerçevesi ise son bölümün konusunu oluşturmaktadır. Anahtar kelimeler: Mutlak terör suçları, Nispi terör suçları, Terörle Mücadele Kanunu, Türk Ceza Kanunu. Giriş "Terörizm", "terör suçu" kavramları gerek siyasi ve sosyolojik, gerekse hukuki açıdan tanımlanması güç kavramlardır. Terör suçu ile ilgili olarak en genel ve pozitivist bir yaklaşımla, terör suçunun, kanunun terör suçu olarak kabul ettiği suçlar olduğu söylenebilir. İkinci olarak, terör suçu, zıddıyla tanımlanabilecektir: Adi suç kapsamına girmeyen ve belli kanuni nitelikleri taşıyan suçlar terör suçlarıdır. Fakat her halükarda terör suçu bir suç tipi değil, bir suç kategorisidir. Bir başka deyişle, Bir kişinin "terör suçu" işlemesinden değil, "terör suçları kapsamına giren bir suç" işlemesinden söz etmek daha doğru olacaktır. Terör suçları çeşitlilik arz etmektedir. Türk ve yabancı hukuk düzenlemeleri de göz Abstract: The phenomenon of terrorism is known as a concept which is hardly defined in the national and international contexts. We come across with this difficulty in defining by laws the terrorist association, the acts which create the crime of terrorist association and the crimes of terrorism. In this study, the concept of the crime of terrorism as defined in the framework of Turkish Counter Terrorism Law is mentioned as the absolute crimes of terrorism and the relative crimes of terrorism. The first part of this study deals with the concept of the crime of terrorism and a general approach to the differences between the absolute crimes of terrorism and the relative crimes of terrorism. In the second part of this
doi:10.29224/insanveinsan.450796 fatcat:g2llu25qd5f6bcjiuvamykt62q