KAZAKİSTAN RUSYA BELARUS GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASININ KAZAKİSTAN'IN DIŞ TİCARETİ ÜZERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF CUSTOMS UNION AGREEMENT KAZAKHSTAN RUSSIA BELARUS ON FOREIGN TRADING OF KAZAKHSTAN

Osman Barak, Murat, Abutalipov Hoca, Ahmet Yesevi, Üniversitesi Sosyal, Bilimler Fakültesi, Uluslararası Bölümü, Anahtar Kelimeler, Gümrük Birliği, Kazakistan-Rusya-Belarus Birliği, Dış Kazakistan'ın, Ekonomik Ticareti (+1 others)
unpublished
ÖZ Gümrük Birliği, üye ülkelerin arasındaki ticarette her türlü gümrük vergisi ya da eş etkili vergi, resim, fonlar ve benzerler ile her türlü miktar kısıtlamalarının kaldırıldığı, üçüncü ülkelere yönelik ortak gümrük tariflerinin uyguladığı bütünleşme modelidir. Gümrük birliklerine üye ülkeler arasında gümrük vergilerin kaldırılması ve serbest ticaret alanının genişlemesi sonucunda refahı artırıcı gelişmeler olduğu gibi, üçüncü ülkelere karşı uygulanan gümrük vergileri nedeniyle refahı
more » ... iyle refahı azaltıcı etkinler de oluşabilmektedir. Bu çalışmada, Kazakistan Rusya ve Belarus arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının, Kazakistan'ın dış ticareti üzerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmada, Kazakistan'ın dış ticaret verileri Gümrük Birliği öncesi ve sonrası olmak üzere iki ayrı döneme ayrılarak test edilmiştir. Bu amaçla, gümrük birliği öncesi dönem için 2004-2009 yılları verileri, gümrük birliği sonrası dönem için de 2010-2015 yıllarına ilişkin verileri ayrı ayrı tasnif edilerek analiz edilmiştir. Araştırma sonucuna göre, Kazakistan, Rusya ve Belarus arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının, Kazakistan'ın dış ticaretine pozitif bir etki yapmadığı kanaatine ulaşılmıştır. ABSTRACT Customs Union is an integration model that restrictions in each kind of amount are abolished with each kind of customs tax between member countries or with equivalent tax, due, funds and likewise, common customs tariffs are applied on third countries. There would be developments to increase prosperity for customs unions as a result that customs taxes between member countries are abolished and free trading areas are expanded and also there would be actives to decrease prosperity due to customs taxes which are applied to third countries. On the study, the effect of Customs Union agreement between Kazakhstan, Russia and Belarus on Kazakhstan's foreign trading has been searched. On the study, Kazakhstan's foreign trading data has been tested in two separate period as before and after Customs Unions. With this purpose, data of 2004-2009 period for the previous of customs union and data related to 2010-2015 years for the later of customs union have been analyzed as being classified separately. According to the result of this research, it has been concluded that there is not a positive effect of Customs Union Agreement between Kazakhstan, Russia and Belarus on Kazakhstan's foreign trading.
fatcat:3xbribjimneyzp5vjmbkndp4yy