Anizometropik Ambliyopi Olgularında Retina Sinir Lifi Tabakası, Maküla Kalınlığı ve Gangliyon Hücre Kompleksinin Değerlendirilmesi

Turgay Uçak, Nurdan Gamze Taşlı, Erdinç Bozkurt, Erel İçel, Yücel Karakurt, Sümeyye Burcu Ağcayazı, Mahmut Atum
2019 Sakarya Medical Journal  
Orcid : Turgay Ucak https://orcid.org/ 0000-0002-4977-4942 Nurdan Gamze Tasli https://orcid.org/ 0000-0001-8587-3430 Erdinç Bozkurt https://orcid.org/ 0000-0002-5570-799X Erel Icel https://orcid.org/ 0000-0001-7150-5581 Yücel Karakurt https://orcid.org/ 0000-0001-8104-3819 Sümeyye Burcu Ağcayazı https://orcid.org/0000-0003-4673-9233 Mahmut Atum https://orcid.org/0000-0001-8230-8137 ARAŞTIRMA MAKALESİ / Research Article Öz Amaç Anizometropiye bağlı tek taraflı ambliyopisi bulunan olguların
more » ... nan olguların retina sinir lifi tabakası (RSLT), maküla kalınlığı (MK) ve gangliyon hücre kompleksinin (GHK) optik koherens tomografi (OKT) cihazı ile değerlendirilip, sonuçların sağlam göz ve kontrol grubuyla karşılaştırılması.. ( Sakarya Tıp Dergisi 2019, 9(3):420-425 ) Gereç ve Yöntemler Çalışmaya tek gözde anizometropik ambliyopi tespit edilen 89 hastanın 89 ambliyop gözü, kontrol grubu olarakta hasta grubunun 89 sağlam gözü ve 31 sağlıklı kişinin 62 gözü çalışmaya dahil edildi. Tüm olguların detaylı oftalmolojik muayenesinin ardından OKT cihazı ile RSLT, MK ve GHK değerleri ölçülerek istatistiksel olarak karşılaştırıldı, p<0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular Çalışmaya dahil edilen katılımcıların yaş ortalamaları ambliyopi hasta grubunda 13.19±6.28 yıl, kontrol grubunda ise 13.50±6.50 yıl idi. MK analizlerine bakıldığında gruplar arasında anlamlı farklılık tespit edilmedi. Olguların ortalama RSLT değerleri arasında gruplar istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanamamışken; superior ve inferior kadran kalınlığı ambliyop gözlerde kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu (sırasıyla; p=0,045, p=0,026). GHK değerlendirmesinde üst kadran kontrol grubunda hasta grubuna göre anlamlı olarak daha inceydi (p=0,026). Sonuç MK değerinde ambliyopi olguları ile kontrol grubu arasında anlamlı fark bulunmazken, RSLT' de üst ve alt kadran ile GHK üst kadran kalınlıkları hasta grubunda kontrol grubuna göre istatiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur. Anahtar Kelimeler ambliyopi; optik koherens tomografi; retina sinir lifi tabakası; gangliyon hücre kompleksi Abstract Objective To determine nerve fiber layer (RNFL), macular thickness (MT) and ganglion cell complex (GCC) in eyes of children with anisometropic amblyopia, their fellow eyes and eyes of age-matched controls.( Sakarya Med J 2019, 9(3):420-425 ). Materials and Methods In this study, 89 eyes of 89 patients with amblyopia, 89 eyes without amblyopia, and 62 eyes of 31 normal subjects were included. After detailed ophthalmological examination, RNFL, MT and GCC measurements were performed with OCT and compared among the three groups, p<0,05 was taken to be significant. Results The mean age of the participants was 13.19 ± 6.28 years in amblyopia patients; the control group was 13.50 ± 6.50 years. MT analysis showed no significant difference between the groups. The mean RNFL was evaluated for all three groups, no statistically significant difference was found. Superior and inferior quadrant thickness were significantly higher in amblyopic eyes than the control group (respectively; p=0,045, p=0,026). In the GCC evaluation, the superior quadrant was significantly thinner in the control group Conclusion There was no significant difference between amblyopia cases and control group in macular thickness and the RNFL upper and lower quadrant and GCC upper quadrant thickness were found to be statistically significantly higher in the patient group compared to the control group.
doi:10.31832/smj.522440 fatcat:oo6ijnuaznb4nd36iea6ia6y6a