Anizometropik Ambliyopi Olgularında Retina Sinir Lifi Tabakası, Maküla Kalınlığı ve Gangliyon Hücre Kompleksinin Değerlendirilmesi

Turgay Uçak, Nurdan Gamze Taşlı, Erdinç Bozkurt, Erel İçel, Yücel Karakurt, Sümeyye Burcu Ağcayazı, Mahmut Atum
2019 Sakarya Medical Journal  
Amaç Anizometropiye bağlı tek taraflı ambliyopisi bulunan olguların retina sinir lifi tabakası (RSLT), maküla kalınlığı (MK) ve gangliyon hücre kompleksinin (GHK) optik koherens tomografi (OKT) cihazı ile değerlendirilip, sonuçların sağlam göz ve kontrol grubuyla karşılaştırılması.. ( Sakarya Tıp Dergisi 2019, 9(3):420-425 ) Gereç ve Yöntemler Çalışmaya tek gözde anizometropik ambliyopi tespit edilen 89 hastanın 89 ambliyop gözü, kontrol grubu olarakta hasta grubunun 89 sağlam gözü ve 31
more » ... ı kişinin 62 gözü çalışmaya dahil edildi. Tüm olguların detaylı oftalmolojik muayenesinin ardından OKT cihazı ile RSLT, MK ve GHK değerleri ölçülerek istatistiksel olarak karşılaştırıldı, p<0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular Çalışmaya dahil edilen katılımcıların yaş ortalamaları ambliyopi hasta grubunda 13.19±6.28 yıl, kontrol grubunda ise 13.50±6.50 yıl idi. MK analizlerine bakıldığında gruplar arasında anlamlı farklılık tespit edilmedi. Olguların ortalama RSLT değerleri arasında gruplar istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanamamışken; superior ve inferior kadran kalınlığı ambliyop gözlerde kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu (sırasıyla; p=0,045, p=0,026). GHK değerlendirmesinde üst kadran kontrol grubunda hasta grubuna göre anlamlı olarak daha inceydi (p=0,026). Sonuç MK değerinde ambliyopi olguları ile kontrol grubu arasında anlamlı fark bulunmazken, RSLT' de üst ve alt kadran ile GHK üst kadran kalınlıkları hasta grubunda kontrol grubuna göre istatiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur.
doi:10.31832/smj.522440 fatcat:oo6ijnuaznb4nd36iea6ia6y6a