Investigation of the Relationship Between Pre-service Teachers' Lateral Thinking Levels and Problem Solving Skills

Akan Deniz YAZGAN
2021 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi  
The purpose of this study is to determine to what extent problem-solving skill contributes to the prediction of lateral thinking. The sample of the research consisted of 475 undergraduate students, more specifically 357 female (75.2%) and 118 male (24.8%) students, attending the Faculty of Education at Çanakkale Onsekiz Mart University in Çanakkale, Turkey. The Problem-Solving Inventorydeveloped by Heppner and Petersen (1982)and the Lateral Thinking Scaledeveloped by Semerci (2016)were employed
more » ... in the study to collect data. The descriptive statistics (frequency, percentage, arithmetic mean, and standard deviation) and multiple regression analysis were used to analyze the obtained data. According to the findings of the study, the lateral thinking levels of the teacher candidates were high, and their problem-solving skills were at a positive medium level. The teacher candidates' confidence in problem-solving ability and approach-avoidance scores positively affected their lateral thinking levels, on which their personal control scores exerted negative effects. In addition, the participating preservice teachers' total scores of problem-solving skills significantly predicted their lateral thinking scores. ÖZ: Bu araştırmanın amacı, yanal düşünmenin yordanmasında problem çözme becerisinin ne düzeyde katkıda bulunduğunu belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne devam eden 357 kız (%75.2), 118 erkek (%24.8) toplam 475 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplamak amacıyla Heppner ve Petersen (1982) tarafından geliştirilen Problem Çözme Envanterive Semerci (2016) tarafından geliştirilen Yanal Düşünme Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistikler (frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma) ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmada ulaşılan bulgulara göre, öğretmen adaylarının yanal düşünme düzeyleri yüksek, problem çözme becerileri pozitif orta düzeydedir. Öğretmen adaylarının problem çözme yeteneğine güven ve yaklaşma-kaçınma puanları, yanal düşünme düzeyini olumlu yönde etkilerken, kişisel kontrol puanları olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca öğretmen adaylarının problem çözme becerisi toplam puanları, yanal düşünme puanlarını anlamlı olarak yordamaktadır. Anahtar kelimeler: Yanal düşünme, problem çözme, öğretmen yetiştirme, öğretmen adayları.
doi:10.30831/akukeg.793247 fatcat:xhkatlrbzjewzkocnzcelfdgeq