The pharmacoeconomic analysis of the cost efficiency of trastuzumab in the adjuvant therapy of HER2 + early breast cancer

N. V. Bezdetko, O. V. Muzhychuk
2019 Klìnìčna farmacìâ  
Національний фармацевтичний університет Харківський національний медичний університет* Фармакоекономічний аналіз ефективності витрат при використанні трастузумабу в ад'ювантній терапії HER2+ раку молочної залози ранньої стадії Рак молочної залози (РМЗ) посідає перше місце серед всіх онкологічних захворювань у жінок і є однією з головних причин жіночої смертності в усьому світі, в тому числі і в Україні. Найбільш поганим прогнозом характеризується HER2+ підтип РМЗ. Таргетний препарат трастузумаб
more » ... репарат трастузумаб сприяє суттєвому підвищенню 10-річної виживаності пацієнток з HER2+ РМЗ, але одночасно значно збільшує вартість лікування. Мета дослідження. Оцінка фармакоекономічної доцільності ад'ювантної терапії ранньої стадії HER2+ РМЗ трастузумабом (препарат Герцептин ® ) з позиції української системи охорони здоров'я. Матеріали та методи. Визначення результатів лікування і пов'язаних з ним витрат виконано на підставі аналітичного моделювання за методом Маркова на ґрунті результатів рандомізованого багатоцентрового відкритого клінічного дослідження III фази HERA. Часовий горизонт моделі -10 років. В якості альтернативи трастузумабу розглядалися стандартні схеми ад'ювантної терапії РМЗ, представлені у чинному Протоколі медичної допомоги хворим на РМЗ. На ґрунті результатів моделювання за Марковим використані методи «витрати-ефективність» і «витрати-корисність». В якості критерію ефективності використовували роки збереженого життя (LYG). В якості критерію корисності використовували показник QALY. Враховували вартість прямих медичних витрат, структура яких була визначена у відповідності до чинного Протоколу. Вартість ЛП визначалась згідно з реєстром МОЗУ станом на 7.08.2019 р. Вартість медичних послуг визначалася згідно з наявними прейскурантами. Також враховували вартість корекції побічних явищ хіміотерапії. Дисконтування визначено на рівні 3 % щорічно. Аналіз чутливості результатів проведено до зміни ціни на трастузумаб та лікарські препарати альтернативних схем ад'ювантної терапії. Результати. Згідно з моделюванням середня очікувана тривалість життя пацієнток з HER2+ РМЗ в групі трастузумабу становить 7,32 років у порівнянні з показником 6,43 років у групі стандартної ХТ, впродовж яких вони отримують відповідно 6,72 та 5,80 QALY. Ад'ювантна терапія трастузумабом забезпечує додатково 0,89 LYG та 0,92 QALY. Загальні витрати за період дослідження у групі трастузумабу склали в середньому 627115,5 грн на одну пацієнтку, в групі стандартної ХТ -501939,6 грн. Інкрементальні коефіцієнти ICER (вартість 1 додаткового року життя) та ICUR (вартість 1 додаткового року якісного життя) склали відповідно 140833,8 грн та 136088,8 грн. Висновки. Таргетний препарат трастузумаб є лікарським засобом з доказаною ефективністю при використанні в якості ад'ювантної терапії HER2+ РМЗ в ранній стадії. Схема ад'ювантної терапії HER2 + РМЗ з використанням трастузумабу у порівнянні зі стандартною схемою ад'ювантної терапії HER2 + потребує більших витрат, в той же час дозволяє досягти кращих результатів -в перспективі 10 років забезпечує в середньому додатково 0,89 років життя та 0,92 QALY. Фармакоекономічний аналіз на грунті моделювання за методом Маркова та розрахунків методами «витрати-ефективність» та «витрати-корисність» дозволяє вважати використання трастузумабу (препарат Герцептин ® ) в якості ад'ювантної терапії HER2 + РМЗ в ранній стадії економічно доцільною медичною технологією в чинних умовах охорони здоров'я України. Ключові слова: фармакоекономіка; рак молочної залози; HER2-позитивний рак молочної залози; трастузумаб; герцептин The pharmacoeconomic analysis of the cost efficiency of trastuzumab in the adjuvant therapy of HER2 + early breast cancer Breast cancer (BC) is the first among all oncological diseases in women and is one of the main causes of female mortality worldwide, including in Ukraine. The HER2 + subtype of breast cancer is characterized by the most unfavorable prognosis. The targeted drug trastuzumab significantly improves the 10-year survival rate of patients with HER2 + breast cancer, but at the same time significantly increases the cost of treatment. Aim. To assess pharmacoeconomically the adjuvant therapy of the early stage of HER2 + breast cancer with trastuzumab (Herceptin ® medicine) from the perspective of the Ukrainian healthcare system. Materials and methods. The method of analytical modeling by Markov was used. Modeling was carried out on the basis of the results of a randomized, multicenter open clinical trial of phase III HERA. The time horizon of the model is 10 years. As an alternative to trastuzumab the standard adjuvant therapy regimens for breast cancer given in the current Protocol for the care of breast cancer patients were considered. According to the results of modeling by Markov the methods of "cost-effectiveness" and "cost-utility" were used. The efficiency criterion was the life years gained (LYG). The utility criterion was QALY. The cost of direct medical expenses was taken into account. The cost structure was
doi:10.24959/cphj.19.1507 fatcat:c3eckwbtrjayfcgdgn4za6sipm