KOMPATYBILIZM I INKOMPATYBILIZM: WYBRANE ARGUMENTY *

Ted Warfield, A Ted, Warfield
unpublished
Kompatybilici sdz, e metafizyczna wolno (w skrócie: wolno) i przyczynowy determinizm (w skrócie: determinizm) s zgodne. Ich zda-niem determinizm nie wyklucza istnienia wolnoci. Przecz temu inkom-patybilici, którzy utrzymuj, e kada sytuacja zakładajca wolno jest in-deterministyczna. Co jest powodem tej rónicy zda? Jakie argumenty mo-na poda na rzecz głównych stanowisk w sporze? Zaczn od próby ustalenia, czego dotyczy ten spór, a nastpnie podam i rozwa cztery argumenty za kompatybilizmem oraz
more » ... argumenty za inkompatybilizmem. I. CZEGO DOTYCZY SPÓR? Determinizm jest prawdziwy w jakim wiecie zawsze i tylko wtedy, gdy w kadej chwili w dziejach tego wiata zupełny stan wiata w danej chwili w połczeniu z prawami przyrody obowizujcymi w tym wiecie czyni ko-niecznymi wszystkie przyszłe prawdy o tym wiecie. Koncepcja ta wyglda mniej wicej tak. Zupełny stan wiata w danej chwili obejmuje wszystkie fakty o rzeczach istniejcych w wiecie i o własnociach tych rzeczy. Prawa * Compatibilism and Incompatiblism: Some Arguments, [w:] M. L o u x, D. Z i m m e r m a n, The Oxford Handbook of Metaphysics, Oxford: Oxford University Press. Przekład za zgod Oxford University Press.
fatcat:jsqintv5djbixlgerf6bylyesq