Уговарање одговорности за штету - проширење, ограничење и искључење

Ilija Babić
2013 Godišnjak Fakulteta Pravnih Nauka  
Originalni naučni rad Datum prijema rada: 30. maj 2013. Datum prihvatanja rada: 27. jun 2013. Prof. dr Ilija Babić redovni profesor, Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu, Univerzitet "Singidunum" Ugovaranje odgovornosti za štetu -proširenje, ograničenje i isklјučenje Sažetak: Ugovorne strane se mogu sporazumeti da dužnik, u slučaju povrede ugovora ili dru-ge obligacije, odgovara i za onu štetu koja nije prediđena dispozitivnim odredbama ZOO -ugovorno proširenje
more » ... za štetu. Ugovo-rom o ograničenju ili isklјučenju odgovornosti za ugovornu štetu, sprečava se nastanak obaveze naknade buduće štete. U radu autor ove insti-tute podrobnije izlaže, kritički i sintetički analizira te predlaže moguća rešenja nejasnih pravnih situacija. Klјučne reči: ugovorna odgovornost; proširenje odgovornosti; ograničenje odgovornosti; isklјu-čenje odgovornosti; građanska odgovornost za štetu. UVOD Dužnik odgovara poveriocu za štetu koja mu je prouzrokovana ako ne ispuni obligaciju savesno i u svemu kako ona glasi. Najčešće dužnik povređuje ugovor zbog čega je celokupna odgovornost za štetu zbog povrede bilo koje obligacije nazvana ugovorna odgovornost za štetu. 1 Ugovorna odgovornost dužnika za štetu nastaje ako su se kumulatino stekle sledeće činjenice: 1. ako između pove-1 Medić D., Raprave iz građanskog i poslovnog prava, Fakultet pravnih nauka, Panevropski univerzitet APEIRON, Banja Luka i Udruženje pravnika Republike Srpske, Banja Luka 2007, str. 195.
doi:10.7251/gfp1303035b fatcat:c664lv5tdrhs7erh2rsdgqp7ei