SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİTİŞİK EĞİK YAZI VE DİK TEMEL YAZIYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ VE YAZILARININ OKUNAKLILIK DÜZEYİ

Gözde GÜNEŞ, Mehmet Kaan DEMİR
2022 Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
Bu çalışmada, farklı yazı türleriyle ilk okuma yazma öğrenen sınıf öğretmeni adaylarının her iki yazı türüne yönelik görüşlerini ve yazılarının okunaklılık düzeylerini araştırmak amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgubilim (fenomenoloji) yöntemi kullanılmıştır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı'nda 2018-2019 öğretim yılı içerisinde 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören öğretmen adayları araştırmanın
more » ... ışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının yazılarının okunaklılığını değerlendirmek için Yıldız ve Ateş (2007) tarafından geliştirilen "Çok Boyutlu Okunaklılık Ölçeği", her iki yazı türüne ilişkin görüşlerini değerlendirmek için de "Öğretmen Adayı Görüşme Formu" ile veriler elde edilmiştir. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış, verilerin modelleştirilmesinde NVIVO 12 Plus programı kullanılmıştır. "Dikte Çalışmaları Formu" kullanılarak "Çok Boyutlu Okunaklılık Ölçeği"nden elde edilen verilerin analizlerine göre katılımcıların çoğunun yazılarının okunaklı olmadığı, bitişik eğik yazıya göre dik temel yazıyla daha anlaşılır ve okunaklı yazdıkları görülmüştür. İlk okuma yazma öğrendikleri yazı türüne göre incelendiğinde ise ilk okuma yazmayı dik temel yazı ile öğrenenlerin, bitişik eğik yazı ile öğrenenlerle kıyaslandığında hem dik temel yazıyla hem de bitişik eğik yazıyla yazılan metinlerde yazılarının daha okunaklı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Görüşme sorularından elde edilen bulguların analizinde ise araştırmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının iki yazı türüne ilişkin görüşleri kıyaslandığında dik temel yazı türüne her iki yazı türüyle öğrenen öğrenciler de daha olumlu yönde görüşler ifade etmişlerdir.
doi:10.26468/trakyasobed.857648 fatcat:fokn7afnqra4lcspafxr6icexe