Ι. Κ. Βασδραβέλλη, Οι Μακεδόνες εις τους υπέρ τής ανεξαρτησίας αγώνας 1796-1832. Εκδ. δευτέρα. [Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Μακεδονική βιβλιοθήκη αριθ. 10]. Θεσσαλονίκη, 1950. 8ο σ. ιβ' + 346

Απ. Βακαλόπουλος
2017 Μακεδονικά  
[χωρίς περίληψη]
doi:10.12681/makedonika.9317 fatcat:6wpt6y5gm5d5jcnepdk22ahtg4