Development of construction techniques in residential architecture of Belgrade during the 19th and early 20th centuries

Ljiljana Djukanovic
2017 Nasleđe  
Промене које су се догодиле током 19. века на политичком, економском и друштвеном плану утицале су да Београд доживи потпуни преображај и од полуразрушене турске вароши прерасте у модеран европски град. Ослобађање од турске власти и стабилизација политичких и економских прилика допринели су порасту броја становника у граду и интензивирању градитељске делатности. Београд, по узору на друге европске престонице, доживљава архитектонски и урбанистички преображај и постепено губи дотадашња обележја
more » ... ријенталне вароши. Прихватање нових техника грађења током 19. века представљало је начин да се домаћи системи грађења усагласе с масивним зиданим системом у грађењу кућа који су већ усвојиле технички развијеније средњоeвропске земље. У раду је истражен процес преласка са оријенталног начина грађења, где је бондрук био неприкосновени систем, на зидани масивни склоп са опеком као основним материјалом конструкције. Рад је део ширег и временски обухватнијег истраживања техника грађења у стамбеној архитектури Београда, рађеног за потребе дефинисања типологије склопова елемената конструкције с циљем да се валоризује квалитет стамбеног комфора београдских зграда. кључне речи: технике грађења, конструкција, бондрук, масивни зидани склоп abstract: Due to the radical political, economic and social changes of the 19th century Belgrade saw a complete transformation from a ruined Ottoman town into a modern European one. Liberation from Turkish rule and stabilisation of political and economic conditions influenced the population growth and intensified building activity. Like other European capitals, Belgrade was being transformed architecturally and in its urban plan, gradually losing traits of an Oriental town. The adoption of new building techniques in the 19th century was a way for local civil engineering to harmonise with engineering practices of the developed Central European countries which had by then already adopted masonry structure. The article studies the transition in building forms from Oriental ones, largely charatcterised by timber-framed systems, to a brick-based construction system. This paper is part of a wider, more comprehensive research on building techniques in Belgrade's residential architecture, undertaken to define the typology of construction systems, in order to evaluate the quality of residential comfort in the buildings of Belgrade.
doi:10.5937/nasledje1718049d fatcat:bv4rocq6prctxcn3ucsv7xowa4