Neuropathic pain in a patient with autoimmune polyneuropathy (case report)
Neuropatická bolest u pacienta s autoimunitní polyneuropatií

Nela Kopecká, Edvard Ehler
2018 Neurologie pro praxi  
NEUROLOGIE PRO PRAXI / Neurol. praxi 2018; 19(4): 298-301 / www.neurologiepropraxi.cz 298 SDĚLENÍ Z PRAXE Neuropatická bolest u pacieNta s autoimuNitNí polyNeuropatií Neuropatická bolest u pacienta s autoimunitní polyneuropatií MUDr. Nela Kopecká, doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. Neurologická klinika FZS Univerzity Pardubice a Pardubické krajské nemocnice, Pardubice Neuropatická bolest představuje u pacientů se systémovým onemocněním závažný problém a vede k výraznému omezení v životě pacientů. V
more » ... životě pacientů. V kazuistice prezentujeme případ pacienta s idiopatickou plicní fibrózou s rozvojem autoimunitní neuropatie a neuropatické bolesti včetně alodynie v návaznosti na herpetickou infekci plic. Ke zmírnění výrazných neuropatických bolestí pacient užívá vysoké dávky gabapentinu s velmi dobrou tolerancí, bez nežádoucích účinků. Klíčová slova: neuropatická bolest, farmakologická léčba, autoimunitní neuropatie, alodynie, hyperalgezie. Neuropathic pain in a patient with autoimmune polyneuropathy (case report) Neuropathic pain is a serious problem in patients with systemic disease and leads to significant limitation of the functional status. The case presented here describes patient with idiopathic pulmonary fibrosis with the development of autoimmune neuropathy and neuropathic pain with allodynia following herpes infection of the lungs. Pacient uses high doses of gabapentin in order to achieve relief of neuropatic pain with very good tolerance and without side effects.
doi:10.36290/neu.2018.039 fatcat:b25jvhbf4bdg3ky5h4nu5u5bfa