Om indelningen af de prekambriska formationerna i Sverige och Finland och om nomenklaturen för dessa äldsta bildningar

J. J. Sederholm
1897 Geologiska Foereningan i Stockholm Foerhandlingar  
En Iiingrc upps:its iifver ilettn iitiiiie skrefs ;if iiiig sennste vAr ocli vnr nf'setld iltt iiifiirns i Gcol. b'iircii. Fiirltnndl., men d i den blef oiiiidigt ridlyftig ocli dct onktiidt vissn piinkter cj crltijllo tillriicklig belysiiing, bcsliit jag n t t uppslijutn dess oflent-1 i ~rgiirii ii tl e ti I I svi d n re. Under scniistc so~iiiii:ir w r jq i tillfiillc a t t genotti cgcn ii\kttngclsC liirn lisrinn en del af' Srcriges viktignste tokiller fiir prckaiiibriskn'
more » ... ctlititeiitlerfnrtrl.: GI. a. A i i~e r a i n t i l i i n d s kustt r n t t , I):ilnrne, Svartrlfvcns dalgnng, I ) i~l s l i~~i d (specielt ifven vcstrn J'enerstmndcn) .och Grythyttefdtet. Sistniiinnda stiille, likiisom iifvcn eruptivonir~rleii:~ vid Sutidsvdl ocli i Ikrgundn: bcsiilite j a g i siillskilp iiicd prof. A. G. H~~Q E O J I , iiicd livillicn jag sc%viil dii sotii iifven tidignre Itaft tillfiillc n t t iiiyckct diskutern sat~iiii;i iiiiineii, atigfic~idc IiviILn vira lisikter i viisentlign punktcr iif\.erctisstKtiitun. Under Iiiisten liadc j a g yttcrligare don riirdefullii fiirtitineri a t t genoiii tncningsutbyten nied nndrn srcnskn kollegcr f i priifva IiKlIbarlieteit nf de grmider, 1) : flvillin Termen prckniiilrisk brgagnn3 i llrt fcljandc Cali$ sin ordngrannn bctyilrlae och sprikbrukct i Eiigland ocli Amcrikn son] snmmanfnltnndc betcckning fGr nlln fGr-kamhrisku IJildniugnr, ickr i den i n s l r h k t a r e bciydelsc, hrari N A T I I O~S T och DE L.iPP.\REST nnviindt densaniinn. Downloaded by [UQ Library] at 05:25 03 February 2015 ' Jfr S.\TrIniisT. Jordciis historin, &id. 5% och ' I '~~I~S E I I~I I J I , G . F. Y. 1s: 258. .\lest logiskt vnre iininnet pvotozoisk, som ciiicllertid knn fijranlcda niissfirrslhd pa grund nf sin zooloyiska bct!dclsc. IP';TE(JO; bctFder eg. den -fiircp h d c , iifren den furate a f tvcnnc, iiieu Jet iir tydligeii just pS grund nf o t t d i r i in$r stnmnien r r p i r -, soiii det nf E~nross blifvit f6rcslayct son1 namn fur den i l d s t n grnpp, i hvilkcu foisil ~U S C E Iiafva f6rckoiiiiiiit. Downloaded by [UQ Library] at 05:25 03 February 2015 82 J. J. SEDEItIIOLJI. ISDELSISG AE' I'ILEKA3lIiR. FOI13IATIONER. iiiiielidller ,~jelfnllet elitlaat ~~.~~~e I~l i r t t i .~l~i i~ LcriJiwtei* ocli Lar tltirfor knllas a t o i s l i t . Mot deitnn indelnitig i klnstiska ocli prcklnstiska bergnrter kan ur teorctisk synpunkt svtirligeli n5grii inviintlningnr .giiras. TIuru iin isiktcrna rijrandc de prekainbriska bildningnrnns penesis veslnt, si? viinder innn stiindigt Ater till deii tnnkcging, sow liggrr till grutid fiir dennn indelning. I prnktiken iti6tcr drss geiio1iifiir;iiitle ciuellcrtitl utomordentl i p svkiglieter. Ingcnstiides p;:1 jorden fintin. vi de klastiskn forraationcriin i orubbttd f'iil-jd fortsiittn iind:t ried till det prek last i s k i 11 nderlagc t . Dc iiltl s t ;L sed i nie ti t :if1 ;igringnrnn iiro i n 1 I ti1 ii ti 1 I e t u t o III o rd e 11 t I ig t st n rk t d i sl ocern d e, 111 e t n ti1 or t'os rrnde ocli inblnndntlc tiicd gratiiter ocli p c i s e r , s5 ntt en strntigrnfisk indelning nf drni etidast i s d l s y n t n undnritagst'nll liter genoniliii-;i sig, och (let iifveIi iir yttcrst s v l r t :\tt siign, hviir griinsen ligger mot de siikert azoiskn ocli preklastirtn bildriingnritu. ViI.jn. vi t'djn gcologieiis alli~~iiniin ut~~ecklitigsgdng, soiii stiindigt t'ortgitt BuppifrAn nedlt., i formntionssknlnn, s$ b~r a vi begynna ickc inctl x t t utsiindrn det ii~dst:~, utnit llied ntt. :it'skiIja de yngstn, siikert klnstiski~ ocli at' tydliga diskordnnser train dct underliggandc kristnllina basalkoniplcset ritskildo t'oriuntionerna ifrin d e t t a bas:ilkonipIcs. Fiir t1ess:i oliknrtnde, ntiiktiga ocli siiiseiiiellnn nf diskordnnser iitskildil, yiigstn prekaiiibriskn sediiirentnflngritignl. behiif-. . . . . 1 Ilull. U. S. G e d . S!irvc)-S:o Eti, 8 . 493 ff. Aincrican Journal of Scienei. Yo]. SSSIY, sid. 36s: >The grcal l o s t m e n t complex, of cr)-stnllinc schists, gneiss nnd granite, ns l o whose fiirlhcr d i v i s i l~i l i l~ or non-dirisibilil~ no opinion is n o s crpressed.3 Jnorn nordBstra Minnesota och nlirgrinsande delar nf C a n a h liar man inom den nrlieislia (prehuroniska) nfdclniogen ansetr sig kunnn riirskiljn IF; serier Downloaded by [UQ Library] at 05:25 03 February 2015 1. e. sid. 373. Downloaded by [UQ Library] at 05:25 03 February 2015
doi:10.1080/11035899709446876 fatcat:b2gi6krxcfbpnaqd3zllpzxcb4