Determination of some blood parameters during pregnancy and lactation periods in healthy Akkaraman Kangal ewes

Nazli Ercan, Mustafa Kockaya, Yusuf Ziya Ograk
2016 Eurasian Journal of Veterinary Sciences  
Öz Amaç: Mastitisli ineklerin süt örneklerinden izole edilen ve fenotipik olarak metisilin dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) olduğu belirlenen izolatlarda, mecC gen varlığının araştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışma materyalini mastitisli ineklerden izole edilen 150 adet Staphylococcus aureus (S. aureus) suşu oluşturdu. İzolatlardaki metisilin direnci sefoksitin disk difüzyon testi ve ticari PBP2a lateks aglütinasyon testi ile belirlendi. MRSA izolatlarında mecA ve mecC gen
more » ... ve mecC gen varlığı Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ile analiz edildi. Bulgular: Yüz elli adet S. aureus izolatından 28'inin (%18.6) sefoksitin disk difüzyon testi ile fenotipik olarak metisilin dirençli olduğu belirlendi. MRSA izolatlarının 21'inde (%75) lateks test ile aglütinasyon ve PZR ile mecA geni belirlendi. Yedi (%25) izolatta aglütinasyon ve mecA geni belirlenemezken, mecC geni taşıdığı tespit edildi. Öneri: Türkiye'de mastitisli ineklerde mecC MRSA izolasyon oranının beklenmedik şekilde yüksek olduğu ve fenotipik olarak MRSA olarak identifiye edilen izolatların genotipik doğrulanmasında mecC geni yönünden de analiz edilmesi gerektiği kanaatine varıldı. Abstract Aim: It was aimed to investigate the mecC gene in phenotypically methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), isolated from mastitic milk samples. Materials and Methods: This study was performed on 150 S. aureus strains isolated from mastitic cattle. Resistance to methicillin was determined by cefoxitin disc diffusion method and commercial PBP2a latex agglutination test. Detection of mecA and mecC gene in MRSA isolates were carried out by Polymerase Chain Reaction (PCR). Results: Twenty eight (18.6%) out of 150 S. aureus isolates were identified phenotypically as MRSA by cefoxitin disc diffusion test. Aglutination and mecA gen were detected in 21 (75%) MRSA isolates by latex agglutination test and PCR, mecC gene was determined in 7 (25%) MRSA isolates in all of which no positivity by latex agglutination test and mecA-PCR analysis was observed. Conclusion: mecC MRSA isolation rate was determined as to surprisingly be high in mastitic cattle in Turkey, and mecC gene should also be further analyzed for genotypic confirmation of MRSA isolates that already identified by phenotypic methods.
doi:10.15312/eurasianjvetsci.2016318397 fatcat:g6q3rdm5vnf3vpe4fot3cb3lay