МЕТРИБУЗИН ВГ-ГАРАНТ ЗА ЕФИКАСЕН КОНТРОЛ В БОРБАТА С ПЛЕВЕЛИТЕ ПО КАРТОФИТЕ Metribuzin WG-A Guarantee of Effective Controls in Weed Control in Potatoes

Li, No
2014 PLANT SCIENCE   unpublished
Картофите са силно чувствителни към плеве-лите. Навременното им отстраняване има голямо значение за получаването на нормална реколта. По данни на Тонев и кол. (2007) при силно заплевеля-ване добивите се понижават с около 47%. При от-глеждането им в райони с по-голяма надморска висо-чина, най-разпространени при тях са видовете: Xan-tium strumarium L., Amaranthus retroflexus L., Setaria viridis L., Solanum nigrum L., Portulaca olera-cea L., Chenopodium album L. (�ахариев и кол., ���2�
more » ... , ���2� �па-(�ахариев и кол., ���2� �па-сов, ���5� Калинова, Христосков, 20��). Внасянето на хербициди за борба с плевелите при картофите дава възможност да се рационализира отглеждане-то им. Малко са данните относно ефикасността на някои почвени хербициди при тази култура, което е обект на нашето изследване. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ За определяне ефикасността на Метрибузин ВГ-на фирма Суми Агро Европа срещу едного-дишни широколистни и житни плевели при карто-фи сорт Агрия, сравнен с Еклипс 700 ВДГ в доза 70 ml/da през 20�2 г. в с. Ресен, Великотърновско е проведено изследване в периода април-август. Опитът е заложен по блоково-линейния метод с го-лемина на опитните парцелки 60 m 2. Отчитането е извършено за всеки вариант по повторения със стан-дартна метровка от 0,2 m 2 на пет места. Извършени са 3 отчитания: І отчитане (27 април)-�4 дни след Abstract The efficacy of Metribuzin WG of Company Sumi Agro Europe has been studied at doses 70 and 75 g/da against annual broadleaf weeds in potatoes. The experience was done near to the town of Veliko Tarnovo (village of Resen) with total area of 240 square meters. Three readings were performed: the first reading-�4 days after treatment, the second reading-�4 days after the first reading, the third-in the closing lines. The study was conducted according to the guidelines of the OERR/ Directives EORR № �8�, �52, �35 and Method of EPPO �/�43/2/ and BABH EH�/0�0 (�). The efficacy of Metribuzin WG at doses 70 and 75 g/da against annual broadleaf weeds in potatoes was �0.3% and �3.�% in the first reading, 86.�% and 8�.3% in the second reading, and 82.7% and 87.7% in the third reading. Herbicide Metribuzin WG-tested at a dose of 75 g/ da, accounting for �4 and 28 days after treatment showed �00 % efficacy in annual dicotyledonous species.
fatcat:afrccikmsff4xozofwum6i4fwu