GÜNDEMİ TWİTTLEMEK: TWİTTER'DA ENFORMASYON GÜVENİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ayşegül Elif ÇAYCI, Berk ÇAYCI, İhsan EKEN
2021 İnönü üniversitesi iletişim fakültesi elektronik dergisi  
Sosyal medya platformları son yıllarda kullanıcılar tarafından enformasyon kaynağı olarak kullanılmaktadır. Olağanüstü durumlarda ve kriz dönemlerinde sosyal medya platformları yoğun olarak kullanıcılar tarafından enformasyon üretimi ve paylaĢımı için tercih edilmektedir. Bu bağlamda enformasyon toplumunda sosyal medya platformları birer enformasyon kaynağı vazifesi görmektedir. Bu süreçte özellikle Twitter, diğer sosyal medya platformlarına nazaran öne çıkmaya baĢlamıĢtır. Sosyal medya
more » ... larının birer enformasyon kaynağı olarak kullanılmaya baĢlamasında sosyal medyanın, kullanıcı türevli içerik üretimine izin veren teknik bir altyapıya sahip olması büyük bir rol oynamaktadır. Bu özelliği sayesinde sosyal medya platformlarındaki kullanıcıların hepsi içerik üretim sürecine özgürce katılabildiği gibi aynı zamanda üretilen içeriğin birer tüketicileridir. Ayrıca, sosyal medyada kullanıcılar gerçek ya da anonim kimlikler üzerinden herhangi bir sınırlama olmadan içerik üretebilmekte ve ürettikleri içerikleri küresel ölçekte paylaĢabilmektedirler. Bu durum sosyal medyada üretilen içeriğe yönelik güven sorunsalının ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bunun bir sonucu olarak sosyal medyada paylaĢılan enformasyonun doğrulunu teyit etmek için son yıllarda doğrulama platformları yaygınlık kazanmaya baĢlamıĢtır. Bu durum göstermektedir ki, sosyal medya platformları sadece doğruluğu kanıtlanmıĢ enformasyonun kullanıcılar arasında dolaĢımına izin vermemektedir. Aksine söylentilerin, komplo teorilerinin ve sahte haberlerin süratle kullanıcılar arasında yayılmasına da sebep olabilmektedir. Bu araĢtırmanın amacı; sosyal medyada enformasyon güvenilirliğini etkileyen faktörleri Twitter örneği üzerinden analiz etmektir. AraĢtırmada nicel araĢtırma desenlerinden, tarama türünde betimleyici bir araĢtırma olan anket veri toplama tekniği kullanılmıĢtır. COVID-19 pandemisi sebebiyle anket çevrimiçi ortamda gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmanın örneklemi, amaçsal örneklem tekniği kullanılarak belirlenmiĢtir. AraĢtırmaya 924 Twitter kullanıcısı gönüllü olarak katılmıĢtır. AraĢtırmayla; Twitter'da paylaĢılan enformasyonun güvenilirliğini etkileyen faktörlerin, enformasyonun niteliği, argüman gücü, medya Ģeffaflığı ve medya bağlılığı olduğu tespit edilmiĢtir.
doi:10.47107/inifedergi.886479 fatcat:udd7nddyh5hihjyvwtlton6cwy