Web2Vec: Phishing Webpage Detection Method Based on Multidimensional Features Driven by Deep Learning

Jian Feng, Lian-yang Zou, Ou Ye, Jing-zhou Han
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3043188 fatcat:3uno5f3c2vdc3itgxijhsxhzwi