CHARAKTERYSTYKA USŁUG KURIERSKICH W POLSCE

Aleksandra GULC
2017 Humanities and Social Sciences quarterly  
Aleksandra GULC 1 CHARAKTERYSTYKA USŁUG KURIERSKICH W POLSCE Usługi kurierskie jako stosunkowo młoda branża w Polsce, rozwijają się niezwykle dynamicznie. Ze względu na ogromy i ciągle rosnący popyt na ten rodzaj usług, dogodne położenie geograficzne oraz rentowność rynku, w branży działają zarówno globalni gracze jaki rodzime lokalne podmioty. Szczególne charakterystyczne cechy usług kurierskich takie jak terminowość, szybkość dostawy oraz bezpieczeństwo przesyłki sprawiły, że usługi te stały
more » ... ię niezwykle atrakcyjnie nie tylko dla wielu firm handlowych, usługowych i produkcyjnych, jak również dla klienta indywidualnego. Wraz z rosnącą popularnością usług e-commerce przewiduje się dalszy rozwój branży kurierskiej a tym samym wzrost konkurencji wśród operatorów. Celem artykułu jest identyfikacja specyficznych cech usług kurierskich w Polsce, analiza dynamiki rozwoju rynku usług kurierskich w ostatnich latach oraz wskazanie tendencji oraz czynników determinujących rozwój tej branży w przyszłości. Przegląd dostępnych źródeł literaturowych pozwolił na potwierdzenie faktu, iż rynek usług kurierskich rozwija się niezwykle dynamicznie i ulega ciągłym przeobrażeniom. Obecnie dominującym trendem jest wzrost zainteresowania usługami pomiędzy podmiotami instytucjonalnymi a indywidualnymi (usługi "business-to-customer"), "specjalizacja" i "indywidualizacja" oferty, wzrost wolumenu przesyłek zagranicznych w tym w szczególności przesyłek standardowych. Wśród zidentyfikowanych czynników determinujących rozwój branży kurierskiej można wymienić przede wszystkim wzrost popularności handlu internetowego, wielkość i rentowność rynku, dogodną lokalizację względem potencjalnych odbiorców zagranicznych oraz dostęp do wysoko wykwalifikowanej siły roboczej. Słowa kluczowe: usługa kurierska/ekspresowa, branża KEP, handel internetowy, specjalizacja, indywidualizacja, nowoczesne rozwiązania 1. DEFINICJA USŁUG KURIERSKICH W polskim prawie brak jest jednoznacznej definicji usługi kurierskiej stanowiącej filar usług branży KEP (kurier, ekspres, paczka). Z jednej strony, usługa kurierska zaliczana jest do usług pocztowych, a z drugiej przewozowych. Pojęcie usługi kurierskiej funkcjonowało w systemie polskiego prawa na gruncie nieobowiązującej już ustawy o łączności z 23 listopada 1990 roku 2 , zgodnie z którą usługa kurierska to "usługa nie mającej charakteru powszechnego, polegającej na zarobkowym, przyspieszonym przewozie i doręczaniu w gwarantowanym terminie przesyłek". Jednakże ustawodawca nie zdecydował się przenieść tej definicji do nowych przepisów tj. ustawy z 12 czerwca 2003 roku Prawo pocztowe. W obowiązującym obecnie Prawie pocztowym funkcjonuje 1 Mgr Aleksandra Gulc, Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Międzynarodowy Chiński i Środkowo-Wschodnioeuropejski Instytut Logistyki i Nauki o Usługach, ul. Ojca Tarasiuka 2,15-351 Kleosin 2 Ustawa z 23 listopada 1990 r. o łączności (tekst jedn. Dz.U. z 1995 r., nr 117, poz. 564 ze zm.).
doi:10.7862/rz.2017.hss.4 fatcat:6ujirbxaknaujdse5z6ijb76ui