Legitymacja czynna związków zawodowych i organizacji zawodowych w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Aleksandra Kustra
2010 Studia Iuridica Toruniensia  
Legitymacja czynna związków zawodowych i organizacji zawodowych w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Uwagi wstępne Podmioty, które mogą wszczynać postępowanie przed TK w trybie abstrakcyjnej kontroli legalności prawa, można w polskim systemie konstytucyjnym podzielić na dwie grupy: podmioty, które mają tzw. legitymację generalną (wymienione w art. 191 ust. 1 pkt 1) oraz podmioty dysponujące tzw. legitymacją funkcjonalną (wymienione w art. 191 ust. 1 pkt 2-4). Podmioty uprawnione
more » ... ralnie mogą składać wnioski do TK niezależnie od tego, czy kwestionowany przez nie akt normatywny związany jest z zakresem kompetencji podmiotu. Natomiast podmioty mające tzw. legitymację funkcjonalną mogą składać wnioski, "jeżeli akt normatywny dotyczy zakresu ich działania" (art. 191 ust. 2) 1 . Podmiotami dysponującymi w Polsce legitymacją funkcjonalną są m.in. wymienione w art. 191 ust. 1 pkt 4 ogólnokrajowe organy związków zawodowych oraz ogólnokrajowe władze organizacji pracodawców i organizacji zawodowych. Celem niniejszego opracowa-1
doi:10.12775/sit.2010.005 fatcat:gjkjgk6ksrhpdjsyw3kpk76sui