A rare stroke cause: Brucella Vasculitis

Refik Kunt, Behice Bircan Kurşun, İhsan Şükrü Şengün
2018 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi  
Refik KUNT Aydın Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği AYDIN orcid.org/ Bruselloz tüm dünya genelinde ve özellikle ülkemiz gibi Akdeniz ve Orta Doğu ülkelerinde endemik olarak görülen önemli bir zoonotik bir hastalıktır. İnsanlara bulaş enfekte hayvanların çiğ et, süt, süt ürünleri ve sekresyonlarıyla rastlantısal olarak olmaktadır. Etken mikroorganizma tüm organ ve sistemleri tutabildiğinden klinik tablo çeşitlilik gösterebilir. Brusellozda santral sinir sistemi tutulumu nadirdir. Sıklığı değişik
more » ... r. Sıklığı değişik çalışmalarda farklı olmakla birlikte erişkinlerde %4-11 oranındadır (1). Etiyolojide yer alan önemli faktörlerden biri brusellozun vaskülit yapıcı etkisidir. Vaskülite bağlı tutulum deri, ekstremite, aort ve serebral vasküler sistemde görülebilir ÖZ Bruselloz gelişmekte olan ülkelerde sıklıkla rastlanan ve multisistem tutulum ile karakterize olan zoonotik bir hastalıktır. Sinir sistemi tutulumu nadirdir ve insidansı %4-11 arasındadır. Kranial sinir patolojileri, optik staz, menenjit, myelit, radikulopati, periferik nöropati ve vaskülopati en sık görülen nörobruselloz bulgularıdır ve klinik tablo değişik kombinasyonlarda kendini gösterebilmektedir. Bruselloza bağlı serebral vaskülopati çok nadir görülmekte olup literatürde birkaç olgu sunumu ile ifade edilmiştir. Bu yazıda derin serebral penetran damarların vaskülitik tutulumu neticesinde inme gelişen 60 yaşında erkek bir nörobruselloz olgusunun sunulması ve literatür eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Nörobruselloz, Vaskülit, İnme ABSTRACT Brucellosis is a zoonotic disease characterized by multisystem involvement and is frequently encountered in developing countries. Nervous system involvement is rare, with a reported incidence of 4-11%. Cranial nerve pathologies, optic stasis, meningitis, myelitis, radiculopathy, peripheral neuropathy and vasculopathy are the most common findings of neurobrucellosis and the clinical picture may show itself in various combinations. Cerebral vasculopathy due to brucellosis is a very rare entity, with only a few cases reported in the literature. In this article, it is aimed to present a case of a 60-year-old male neurobrucellosis who developed stroke due to vasculitic involvement of deep cerebral penetrating vessels and to discuss it in the light of the literature.
doi:10.5505/deutfd.2018.05025 fatcat:xxz4yvgc65ghbd7yndmyjhq6pi