Non-uniform phase structure in immiscible polymer blends - reasons and consequences

IVAN FORTELNY, MONIKA LAPCIKOVA, FRANTISEK LEDNICKY, ZDENEK STARY, ZDENEK KRULIS
2009 Polimery  
Uniformity of the phase structure in binary and ternary polystyrene, polyamide and polyethylene blends was studied. It was found that areas containing particles with strongly different average size coexisted in quenched and compression molded samples of all blends under study. It was shown that neglecting of this effect could cause erroneous determination of the particle size dependence on the mixing conditions and properties of the blend components. An analysis of the competition between the
more » ... oplet break-up and coalescence showed that non-uniformity of the phase structure was apparently caused by non-uniform flow field in a mixing device. Key words: polymer blends, non-uniform phase structure, averaging particle size. NIEJEDNORODNA STRUKTURA FAZOWA W MIESZANINACH POLIMERÓW WZAJEMNIE NIE-MIESZALNYCH -PRZYCZYNY I KONSEKWENCJE Streszczenie -Badano jednorodnooeae struktury fazowej dwu-i trójsk³adnikowych mieszanin polistyrenu, poliamidu i polietylenu ró¿ni¹cych siê stê¿eniem poszczególnych sk³adników (tabela 1). Stwierdzono, ¿e w badanych próbkach wytwarzanych metod¹ szybkiego sch³adzania i wyt³aczania wspó³-istniej¹ obszary zawieraj¹ce cz¹stki znacznie ró¿ni¹ce siê oerednimi rozmiarami (tabela 2, rys. 1-4). Wykazano, ¿e zaniedbanie tego efektu mo¿e prowadziae do otrzymania b³êdnych wyników podczas badañ zale¿nooeci rozmiarów cz¹stek od warunków mieszania i od w³aoeciwooeci sk³adników mieszanin. Analiza konkuruj¹cych ze sob¹, podczas procesu wytwarzania mieszanek, zjawisk rozdrabniania kropel oraz koalescencji pokaza³a, ¿e niejednorodnooeae struktury fazowej jest spowodowana istnieniem obszarów nierównomiernego przep³ywu w urz¹dzeniu mieszaj¹cym. S³owa kluczowe: mieszanki polimerów, niejednorodna struktura fazowa, uoerednione rozmiary cz¹stek.
doi:10.14314/polimery.2009.139 fatcat:aurwmkfr5rfabo4bd753rtxfwu