بررسی تأثیر تمرینات کگل بر کاهش درد پرینه بعد از اپی زیاتومی در زنان نخست زا

فاطمه محمودی, آسیه مبارکی
2014 Majallah-i Zanān, Māmā̓ī va Nāzā̓ī-i Īrān  
مقدمه: اپی زیاتومی یکی از متداول ترین اعمال جراحی زنان است و درد ناشی از اپی زیاتومی بالای 60 درصد گزارش شده است.عدم کنترل موثر درد ناحیه لگن و پرینه، باعث بروز اثرات روحی و فیزیولوژیکی نا مطلوبی می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر تمرینات کگل بر کاهش درد پس از عمل اپی زیاتومی در مادران نخست زا انجام شد. روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سوکور در سال91 بر روی 64 زن نخست زای مراجعه کننده به بیمارستان امام سجاد یاسوج جهت انجام زایمان طبیعی که اپی زیاتومی شده بودند، انجام شد.
more » ... راد به طور تصادفی ساده و متوالی در دو گروه آزمایش و شاهد قرار گرفتند. افراد گروه آزمایش، تحت مداخله و مراقبت های معمول و تمرینات ورزشی کگل قرار گرفته و افراد گروه شاهد تحت مراقبت های معمول بخش قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و مقیاس دیداری درد بود. شدت درد، میزان مسکن مصرفی و تعداد دفعات مصرف مسکن (مفنامیک اسید) طی 48 ساعت اول در دو گروه بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های تی مستقل و ضریب همبستگی انجام شد(05/0>p). یافته ها: میانگین شدت درد بعد از اپی زیاتومی بر اساس VASدر گروه مورد و شاهد به ترتیب 8/0±9/5 و 5/0±9/7، میانگین میزان مصرف مسکن خوراکی در گروه مورد و شاهد بعد از انجام اپی زیاتومی به ترتیب 80/0 ±29/0 و 39/1±16/1 میلی گرم در هر بار و میانگین تعداد دفعات مصرف مسکن مخدر درگروه مورد و شاهد به ترتیب 92/0±94/0 و 03/1±09/4 بود. شدت درد، میانگین میزان مصرف مسکن خوراکی و میانگین تعداد دفعات مصرف دارو در گروه آزمایش به طور معنی داری کمتر بود (05/0>p). نتیجه گیری: استفاده از تمرینات کگل پس از اپی زیاتومی باعث کاهش درد شده و همچنین میزان مسکن خوراکی مصرفی و دفعات مصرف مسکن کاهش می یابد.
doi:10.22038/ijogi.2015.2802 doaj:a8a0a45826ea4609ad078da46d5c8abe fatcat:pykkf2bhabgsvh6ixdgemauci4