Verkon sosiaalista todellisuutta kartoittamassa

Minttu Tikka
2016 Media & viestintä  
Miten tutkia verkkoon kietoutuvaa ihmisten välistä vuorovaikusta ja perinteisiä määri-telmiä pakenevaa yhteisöllisyyttä? Kanadalainen markkinoinnin professori Robert V. Kozinets tarjoaa vastaukseksi antropologian perinteisestä tutkimusotteesta ammenta-vaa metodia, jossa etnografisen työn kenttä rakentuu viestintäteknologioiden ja ihmis-ten kohtaamisissa. Kozinetsin tutkimuskohteena ovat sosiaalisessa mediassa ilmenevät sosiaaliset ja kulttuuriset ilmiöt, kuten online--ympäristöissä syntyvät
more » ... mukset ja vuorovaikutus. Kozinets asettaa tavoitteekseen rakentaa yhteiskuntatieteellisesti virit-tynyt tutkimusote, jossa eettisyys ja etnografinen osallistuva havainnointi yhdistyvät digitaalisen ympäristön tutkimusmenetelmiin, kuten verkostoanalyysiin, data-analytiikkaan ja datan visualisointiin. Netnography: Redefined (2016) on alun perin vuonna 2010 ilmestyneen verkkoyh-teisöjen ja online--kulttuurien tutkimukseen keskittyvän Netnography: Doing Ethno-graphic Research Online teoksen toinen painos. Vaikka uusi painos rakentaakin vanhan päälle, pyrkii se myös nimensä mukaisesti sekä uudelleen määrittelemään että laven-tamaan otettaan suhteessa kirjan ensimmäisen painokseen. Keskeinen syy tähän on 2010--luvulla tapahtunut sosiaalisen median nousu. Nyt muun muassa Facebookista, Twitteristä ja Instagramista on muodostunut netnografian kannalta kiinnostavia ympä-ristöjä, joita pitkälti vuonna 2009 kirjoitettu ensimmäinen painos ei käsitellyt. Lisäksi Kozinets pyrkii vastaamaan verkkoetnografisen tutkimuskentän laajentumiseen ja mo-nipuolistumiseen kehittämällä omaa tutkimusotettaan. Kirja jakautuu 11 lukuun, joista kaksi ensimmäistä luovat menetelmän käsitteellis-tä ja teoreettista pohjaa määrittelemällä netnografian käsitettä ja internetin käyttöä, luotaamalla keskusteluja yhteisön ja kulttuurin käsitteistä, kartoittamalla erilaisia verk-koetnografisia lähestymistapoja sekä pureutumalla teknologioiden ja ihmisen suhtee-seen ja näissä suhteissa muodostuvien verkostojen rakenteisiin. Kolmas luku keskittyy netnografiaa täydentäviin menetelmiin, kuten big data --analytiikkaan, surveyhin, haas-tatteluihin sekä sosiaalisen verkostoanalyysiin. Näitä menetelmiä myös rinnastetaan ja verrataan netnografiaan. Neljäs luku on yksi kirjan avainluvuista, jossa paneudutaan määrittelemään net-nografiaa tutkimuskäytänteiden yhdistelmänä, jota pitää sisällään datan keräämisen ja luomisen, analyysin ja tulkinnan sekä eettiset ja empirian representaatioiden tuottami--
doaj:c2bf7a8758804fd0ac9e74f09677ad28 fatcat:nyowjfyahfaqbmkixe7edscfie