"A time of plenty; a time of want": Utopian and dystopian elements in Lien Botha's Wonderboom
"'n Tyd van oorvloed;'n tyd van skaarste": Utopiese en distopiese impulse in Lien Botha se Wonderboom

Thys Human
2018 Tydskrif vir Geesteswetenskappe  
doi:10.17159/2224-7912/2018/v58n1a7 fatcat:ow3aq3tjazggxasp7tovhsx24e