PHYSIOLOGICAL ANALYSIS OF THE GROWTH AND PRODUCTIVITY OF RADISH VARIÅTIES
Физиологичен анализ на растежа и продуктивността на сортове репички

Walid al Humrani
2009 Agricultural sciences  
Ðåçþìå Ïðîâåäåíè áÿõà ëàáîðàòîðíè îïèòè ñ ìëàäè ðàñòåíèÿ ðåïè÷êè îò òðè ñîðòà. Áåøå íàïðàâåí àíàëèç íà ðàñòåaeà è ðàçïðåäåëåíèåòî íà áèîìàñàòà ïî îðãàíè 15 äíè ñëåä íà÷àëîòî íà ôîðìèðàíå íà êîðåíîïëîäà. Îïðåäåëåíè áÿõà ïàðàìåòðèòå íà ôîòîñèíòåòè÷íèÿ àïàðàò -îáùà ëèñòíà ïëîù, ïëîù íà ëèñòíàòà ïåòóðà è êîòèëåäîíèòå. Çà ñúùèÿ ïåðèîä áåøå îò÷åòåíà áèîëîãè÷íàòà è ñòîïàíñêàòà ïðîäóêòèâíîñò íà ôîòîñèíòåòè÷íèÿ àïàðàò ïðè îòäåëíèòå ñîðòîâå. Óñòàíîâåíî áåøå, ÷å îòíîñèòåëíàòà ñêîðîñò íà ðàñòåaeà (RGR) å
more » ... ðàñòåaeà (RGR) å ðàçëè÷íà ïðè âêëþ÷åíèòå â åêñïåðèìåíòà ñîðòîâå è e íàé-ãîëÿìà ïðè ñîðòà "Åäðè ÷åðâåíè". Íàé-ãîëÿì ôîòîñèíòåòè÷åí àïàðàò ñå óñòàíîâÿâà ïðè ñúùèÿ ñîðò. Ñòîïàíñêàòà ïðîäóêòèâíîñò èìà íàé-âèñîêè ñòîéíîñòè ïðè ñîðòà "Ñàêñà". Abstract Laboratory experiments were conducted with young plants of three radish varieties. An analysis of the growth and distribution of the biomass by authorities 15 days after the beginning of root formation. Certain parameters of the photosynthetic apparatus were determined -total leaf area surface and leaf blade and cotyledon. For the same period the biological and economic productivity of the photosynthetic apparatus in different varieties was recorded. It was found that the relative growth rate (RGR) of the different experimental varieties varied, being highest in Edri cherveni (Big red). The biggest photosynthetic apparatus was observed in the same variety. Economic productivity is the highest in the Sachs variety. Êëþ÷îâè äóìè: ðàñòåae, ôîòîñèíòåòè÷åí àïàðàò, ïðîäóêòèâíîñò.
doi:10.22620/agrisci.2009.01.008 fatcat:6fumw2lppjd3vgnbjpvg7xjvla