Sử dụng mạng neuron Hopfield tăng cường độ chính xác nhận dạng đối tượng có kích thước nhỏ hơn 1 pixel trên ảnh phổ

Thanh Tùng Đặng, Như Hiệp Đỗ, Đình Tỉnh Phạm, Mạnh Hà Đỗ, Thế Luân Nguyễn, Thị Kim Dung Lương, Thu Hằng Lý
2019 Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ  
Trong lĩnh vực viễn thám, phân loại mềm được coi là có độ chính xác cao hơn phân loại cứng. Đối với bài toán siêu phân giải, mạng neuron Hopfield đã được sử dụng để thực hiện bài toán tối ưu hoá trong xác định vị trí của các lớp phủ trong mỗi pixel. Nghiên cứu này đánh giá sự hiệu quả của thuật toán mới với ảnh SPOT4 và khẳng định rằng phương pháp mới có thể tăng độ chính xác của tất cả các lớp phủ, đặc biệt là nhận dạng các đối tượng có kích thước nhỏ hơn hoặc tương đương 1 pixel trên ảnh phổ.
doi:10.54491/jgac.2019.40.309 fatcat:vohbuhpfwnbnpmcgucpsw4dmym