Building Collective Memory Through Historical Dokumentaries (Sample Of Abdulhamid II)

Levent Doyuran
2018 Ulakbilge: Sosyal Bilimler Dergisi  
Öz Günümüzde görsel öğeler ön plana çıkarılarak sözlü iletişim biçimleriyle tarihin yeniden yorumlanması, söylemlerle yeniden kurgulanarak aktarılması dikkat çekicidir. Sinema kolektif belleğin inşasında en etkili temsil ve iletişim araçlarından biri olarak kabul edilmekte, sinema türleri içerisinde de belgesellerin kolektif belleğin inşasında ne kadar önemli olduğu ortaya konulmaktadır. Tarihî konular ve olaylar üzerinde yoğunlaşan belgesel filmlere dikkat edildiğinde, günümüz ve gelecek
more » ... ere verilen bilgiler ve mesajlarla kolektif bellek inşa edildiği görülmektedir. Bu bağlamda, kolektif bellek çalışmaları kapsamında tarih içerikli belgesel filmler önemli bir bellek mekânı olarak görülebilir. Tarihî olayların, belgesel filmlerle ortaya konulması, yapılan anlatıların kolektif belleği canlı tutması ve barındırdığı mesajlar sebebiyle kolektif belleğin inşasında dikkate değer olduğu görülmektedir.Bu çalışmadaki amacımız tarih içerikli belgesel filmlerin kolektif belleği inşa ettiğini ortaya koymaktır. Çalışmamız unutulma tehlikesi altında olan tarihin belgesel filmlerle yeniden kurgulanması, söylemlerle geçmişin hatırlatılması, kolektif belleğin canlı tutulması ve inşasını içermektedir. Sultan Abdülhamid belgeselleri örneğindeki amacımız ise Abdülhamid'in ve 33 yıllık saltanat sürecinin yeni ve farklı bir anlatımla kolektif bellek bağlamında yeniden inşa edildiğini ortaya koymaktır. Bu bağlamda "II. Abdülhamid" belgeselleri örnek olarak alınan bu çalışmada söylemler üzerinde Fairclough, Wodak ve Dijk'in ortak görüşlerinden hareketle eleştirel söylem çözümlemesi uygulanmakta ve bu bağlamda kolektif bellek inşa edildiği ortaya konulmaktadır. Abstract Nowadays it is remarkable that history has been reinterpreted and retransmitted by means of visual elements or organizing discourse. Cinema is recognized as one of the most efficient means of communication and representation in the creation of collective memory and also among the types of films documentaries are accepted as the most important type in the creation of the collective memory.When focused on documentary films about historical issues and events, it can be observed that collective memory is created through messages and information is given to present and future generations. In this context, historical documentaries can be seen as an important instrument within the scope of collective memory. Historical events are revealed by means of documentary film narratives, collective memory is kept alive and this seems to be worth considering in the context of the creation of collective memory.This study covers reconstruction of the history through documentaries, reminding of past with rhetoric and creation of collective memory and keeping it alive. Our aim in the sample of "Abdülhamid II." documentaries is to display the period of Abdulhamit with a new and different perspective that collective memory was created through these documentaries. "Abdülhamid II." documentaries and their rhetoric are taken as an example in this study and from the viewpoint of Fairclough, Wodak and Dijk critical discourse analysis has been done and in this context it is claimed that collective memory is created in documentaries.
doi:10.7816/ulakbilge-06-20-03 fatcat:iz3jx6hyxzbk3df3gk45fhzix4