Determinants of anxiety and depression level in patients with acute coronary syndrome

Naciye Vardar yağli, Deniz İnal ince, Melda Sağlam, Ebru Ç. Kütükçü, Hülya Arikan
2015 Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi  
Amaç: Akut koroner sendromu olan hastalarda, anksiyete ve depresyon sık karşılaşılan ve kardiyak rehabilitasyon sürecini etkileyen sağlık sorunlarıdır. Bu çalışmada; akut koroner sendromlu hastalarda anksiyete ve depresyon düzeyini belirleyen faktörlerin araştırılması amaçlandı. Yöntemler: Çalışmaya akut koroner sendrom tanısı ile koroner bakım ünitesinde izlenen 50 hasta (42 erkek, 8 kadın) katıldı. Olguların fiziksel, fizyolojik ve demografik özellikleri kaydedildi. Akut Koroner Olaylarda
more » ... roner Olaylarda Küresel Kayıt (GRACE) risk puanı hesaplandı. Fonksiyonel düzey, New York Kalp Birliği (NHYA) sınıflaması ile belirlendi. Anksiyete düzeyi, Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri (STAI); depresyon düzeyi Beck Depresyon Envanteri (BDI) kullanılarak belirlendi. Bilişsel fonksiyonlar, Mini-Mental Durum Değerlendirmesi (MMSE) kullanılarak değerlendirildi. Sonuçlar: Çoklu doğrusal regresyon analizine göre, BDI ve NYHA sınıfı, STAI-Sürekli Anksiyete puanındaki değişimin % 45'ini açıkladı (p=0.016). Eğitim süresi, önceden geçirilmiş perkütan girişimin varlığı ve koroner bakıma ilk yatışta kaydedilen solunum frekansı değeri, STAI-Durumluk Anksiyete puanının % 39'unu açıkladı (p<0.0001). STAI-Sürekli Anksiyete puanı ve MMSE puanı, BDI puanındaki değişimin % 37'sini belirledi (p<0.0001). Tartışma: Akut koroner sendromda, fonksiyonel düzey, eğitim süresi, bilişsel fonksiyon, önceki perkütan uygulamalar ve ilk yatışta kaydedilen solunum frekansı değeri, depresyon ve anksiyete düzeyini belirlemektedir. Kardiyak rehabilitasyon programları planlanırken fiziksel fonksiyonların yanı sıra psikososyal durumunda göz önünde bulundurulmalıdır. Anahtar kelimeler: Akut koroner sendrom; anksiyete; depresyon; bilişsel RESEARCH ARTICLE DETERMINANTS OF ANXIETY AND DEPRESSION LEVEL IN PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME ABSTRACT Purpose: Anxiety and depression are common health problems affecting course of the cardiac rehabilitation in patients with acute coronary syndrome. The purpose of this study was to investigate the determinants of anxiety and depression in patients with acute coronary syndrome.
doi:10.7603/s40680-015-0006-4 fatcat:sypjvz42wrh7jh5svro2h5k76a