Measurement off three-phase electrical sizes on non-insusible form to microcomputer meter
Merenje trofaznih električnih veličina nesinusoidnog oblika pomoću mikroračunarskog merača

Filip Marković, Slobodan Bjelić, Violeta Milićević, Nenad Marković
2020 BizInfo  
a Univerzitet u Prištini, Fakultet tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici, Srbija b Akademija strukovnih studija Južna Srbija, Odsek za poslovne studije Blace, Srbija c Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Uroševca, Leposavić, Srbija Rezime: U radu je opisan postupak za merenje trofaznih električnih veličina koji se koristi u elektroenergetskim mrežama. Merenje trofaznih električnih veličina izvršeno je pomoću formula koje su implementirane u dijagnostičku blok šemu pomoću softverskog
more » ... ta Quartus II 13.0sp1. Određen je diskretni (digitalni) algoritam za dobijanje efektivnih vrednosti napona, struja, aktivne i reaktivne snage. Rezultati koji se dobijaju se programski simuliraju, predstavljaju na monitoru ili štampaju i primenljivi su u praksi. Abstract: In the paper is describing a procedure for measuring the three-phase electrical quantities used in power grids. Measuring the three-phase electrical quantities used in power grids was done with formulas that were implemented in the diagnostic block scheme using the Quartus II 13.0sp1 software package. A discrete (digital) algorithm was developed to obtain the effective values of voltage, current, active and reactive power. The results obtained are programmatically simulated, presented on the monitor or printed, and are applicable in practice.
doi:10.5937/bizinfo2001065m fatcat:drk2f5u42fferpqonkwujkvvfi