Örgütsel Destek, Örgütsel Özdeşleşme ve İşe Yabancılaşma Arasındaki Yapısal İlişkiler (Osmaniye İli Örneği)

Selçuk DEMİR
2020 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  
Öz: Örgütsel destek algısı, öğretmenlerin tutum ve davranışları üzerinde olumlu etkilere sahip önemli bir faktördür. Bu araştırmada; algılanan örgütsel destek ile öğretmenlerin örgütsel özdeşleşme ve işe yabancılaşma düzeyleri arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma, nicel araştırma desenlerinden ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemi; Osmaniye ilinde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapmakta olan öğretmenler arasından küme örnekleme
more » ... n küme örnekleme yöntemiyle tesadüfi olarak seçilmiş 35 okuldaki 231 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın veri seti; Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği, Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği ve İşe Yabancılaşma Ölçeği yardımıyla elde edilmiştir. Ölçüm modeli, değişkenlerin birbiriyle istatistiki olarak anlamlı ilişkilere sahip olduğunu göstermektedir. Yapısal eşitlik modellemesi sonuçları; algılanan örgütsel desteğin, öğretmenlerin örgütsel özdeşleşme düzeyi üzerinde istatistiki açıdan anlamlı ve negatif etkisi olduğunu göstermektedir. Algılanan örgütsel destek; öğretmenlerin işe yabancılaşma düzeylerini, örgütsel özdeşleşmenin tam aracılık etkisiyle negatif olarak etkilemektedir. Araştırma sonuçları esas alındığında; öğretmenlerin tutum ve davranışları üzerinde olumlu etki bırakabilmek için örgütsel destek algılarını güçlendirmeye yönelik uygulamalarda bulunulması gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: Örgütsel destek, örgütsel özdeşleşme, işe yabancılaşma, öğretmen Abstract: The perception of organizational support is an important factor that has positive effects on teachers' attitudes and behaviors. The purpose of this research is to ascertain the relationship between perceived organizational support and teachers' level of organizational identification and work alienation. This study was designed by relational model, which is one of the quantitative methods. The sample comprises of 231 teachers in 35 schools that were randomly selected with cluster sampling method from primary, secondary and high schools in Osmaniye city. Dataset of the survey was gathered via Organizational Support Scale, Organizational Identification Scale and Work Alienation Scale. The measurement model indicates that study variables have statistically significant relationships with each other. The results of structural equation modeling reveal that perceived organizational support has a statistically significant and negative impact on teachers' level of organizational identification. Perceived organizational support negatively affects teachers' level of work alienation through the full mediation effect of organizational identification. Based on the consequences of this research, in order to be able to leave a positive impression on teachers' attitudes and behaviors, applications towards strengthening to their perceptions of organizational support are needed. Giriş Örgüt amaçlarının başarılı bir şekilde yerine getirilmesinde kuşkusuz birçok unsur rol oynamaktadır. Bu unsurlardan biri de çalışanların destek algılamalarıdır. Örgütsel destek, çalışanların dış çevreye uyum sağlamasına ve rekabet avantajı elde etmesine katkı sunmaktadır. Liu (2004) çalışmasında; örgütsel destek algısının, çalışanların tutum ve davranışlarını olumlu etkilediğini ortaya koymaktadır. Mercan (2015), çalışanların; örgütlerinin sunduğu katkıların karşılığını verme zorunluluğunu hissettiklerini vurgulamaktadır. Örgütlerinde iyi ve olumlu araştırma desenleriyle tekrar edilebilir. İleriki çalışmalarda, özellikle eğitim örgütlerinde örgütsel desteğin işe yabancılaşma üzerindeki etkisine yönelik aracı değişken olarak örgütsel özdeşleşme yerine örgütsel güven ve adanmışlık gibi farklı örgütsel davranış değişkenleri test edilebilir. Kaynaklar Abrams, D., Ando, K. ve Hinkle, S. (1998). Psychological attachment to the group: Cross-cultural differences in organizational ıdentification and subjective norms as predictors of workers' turnover ıntentions.
doi:10.17860/mersinefd.633662 fatcat:upzsmf3konawxlntf35lxhbos4