Postradiation sarcomas – report of two cases and review of the literature
Mięsaki spowodowane przez radioterapię – opis dwóch przypadków i przegląd piśmiennictwa

Leszek Marcin Gottwald, Anna Gumińska, Małgorzata Kosińska, Lidia Agnieszka Ura
2019 Medycyna Paliatywna  
S t r e s z c z e n i e Wystąpienie wtórnego nowotworu złośliwego w polu napromieniania należy do rzadkich późnych powikłań radioterapii. W pracy przedstawiono dwa przypadki chorych, u których po długim czasie od przeprowadzonej radioterapii w polu napromieniania pojawiły się wtórne mięsaki. W pierwszym przypadku u 62-letniej pacjentki, napromienianej przed 25 laty z powodu raka piersi prawej, w okolicy uprzednio napromienionej rozpoznano mięsakoraka prawego płuca z rozsiewem do układu
more » ... . W drugim przypadku u 68-letniej pacjentki, napromienianej przed 10 laty z powodu raka lewej piersi oraz raka trzonu macicy, stwierdzono naczyniakomięsaka w powłokach jamy brzusznej oraz w piersi lewej z rozsiewem wielonarządowym. Mięsaki w okolicy uprzednio napromienianej są późnym powikłaniem radioterapii, mają różną budowę histologiczną i cechują się znaczną dynamiką progresji. Badanie PET-CT z 18F-FDG umożliwia w tych przypadkach ocenę zaawansowania choroby nowotworowej i pozwala na wybór odpowiedniej metody leczenia, szczególnie w wątpliwych sytuacjach klinicznych. Słowa kluczowe: mięsak spowodowany radioterapią, objawy, diagnostyka. A b s t r a c t Induction of secondary sarcomas is a rare late side effect of radiotherapy. We describe two cases of patients diagnosed with sarcomas of the irradiation area a long time after radiotherapy. In the first case the patient, aged 62 years, had a history of radiotherapy due to right breast cancer. After 25 years she was diagnosed with sarcoma of the right lung situated in the irradiated area, metastasising to regional lymph nodes. In the second case the patient. aged 68 years, had a history of radiotherapy due to left breast cancer and endometrial cancer. After 10 years she was diagnosed with advanced sarcoma in the abdominal wall of the suprapubic region and in the left breast. Postradiation sarcomas are late complications of radiotherapy, with different histology and nature. 18F-FDG PET/CT enables accurate staging of postradiation sarcomas, and especially in unclear clinical situations it allows the accurate qualification to optimal treatment.
doi:10.5114/pm.2019.83844 fatcat:e7xvuuigtjbvvju4gbo6k4inrq