PRI REGISTRILO DE PLUVINTENSECO
降雨の強さを自記する器械

K. Nakamura
1911 Journal of the Meteorological Society of Japan  
La mezurado de la intenseco de la falanta pluvo csttts tre utila ne sole de la praktika vidpunkto, sed ankaii de la teoria; scud gis nun oni efektivis nur tre malofte tian muzuradon, car gi ciam multe kostas al ni tempon kaj laboron. En nunaj tempoj, kiam oni jam posedas diversajn bonajn pluvografojn, oni povas facile kalkuli la pluvintensecon per tangan toj strekitaj ce ciu punkto de la pluvografa kurbo. Tiu ci procedo tamen estas nur bona por pluvo ne tre forta, sed gi tute ne taugas, kiam la
more » ... ne taugas, kiam la pluvo estas tre forta kaj sekve la kurbo tre kruta, car en tiu okazo oni povas havi diversajn valorojn de la intenseco tre diferentajn unuj de la aliaj lau la maniero, ke oni strekas tanganton iom pli au maipli tro krutan. En la lasta oktobra kajero de la quarterly journal of the royal ineteorolooical society publikigis sinjoro R. Corless sign tre interesan verkon pri la pluvin tenseco ce Kew. Li aplikis al la kurboj de heck1ey' an pluvografo la tangantmetodon, uzante la diferentiatoron elpensitan de Dr. J. Erkine Murray. Malfelice mi ne ankorau konas tiun.instrumenton kaj tial mi ne povas lugi, ke gi trudas al ni kiom da tempo kaj laboro. Cetere sinjoro Corless ankafi konfesas, ke oni lie povas eviti la supre diritan malutilon ec per tiu instrumento. La registrilo de pluvintenseco uzata en la japana centra
doi:10.2151/jmsj1882.30.5_en1 fatcat:i7i22mmkdzd4ldx3o3smu7o76a