Med viden skal skole- og fritidspædagogik bygges

Lea Ringskou, David Thore Gravesen
2020 Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse  
ResuméMed reformen af pædagoguddannelsen i 2014 blev der oprettet en skole- og fritidsspecialisering, som dækker pædagogens arbejde med aldersgruppen 6-18 år inden for skole, SFO, klub og ungdomsklub. Eftersom specialiseringen, der ifølge bekendtgørelse og studieordninger (bl.a.) skal baseres på videnskab og forskning, kun har eksisteret i fem år, mangler der i skrivende stund en kortlægning af dens forskningsbaserede vidensgrundlag. Formålet med artiklen er at præsentere resultaterne af det
more » ... iew vi har foretaget af den forskningsbaserede litteratur, der findes om pædagogers arbejde på feltet for skole- og fritidspædagogik. I artiklens analyse sætter vi fokus på særligt to fund. Først peger vi på, at forskning omkring skolereformen 2014 og i relation hertil, pædagogers samarbejde med lærere, er dominerende pædagogiske tematikker i litteraturen. For det andet finder vi, at især klubområdet er underrepræsenteret som undersøgt professionsfelt i litteraturen. Vi diskuterer afslutningsvist, hvilke vidensmæssige implikationer sådanne fund har for uddannelse, praksis og forskning på feltet for skole- og fritidspædagogik i Danmark. AbstractThrough knowledge, school- and leisure pedagogy must be built.A review and critical analysis of research-based literature in the field of school- and leisure pedagogy in DenmarkWith the reform of the pedagogue education in 2014, a school- and leisure specialization was established. The purpose of the article is to present the results of a review we have made of the research-based literature in the field of school- and leisure pedagogy. In the article's analysis, we focus on two findings. First, we point out that research on the school reform in 2014 and in relation to this, the pedagogue's cooperation with teachers, are dominant pedagogical themes in the literature. Secondly, we find that research on pedagogical work in youth clubs is under-represented in the literature. In the conclusion, we discuss what implications the findings have for education, practice and research in the field of school- and leisure pedagogy in Denmark.
doi:10.7146/fppu.v4i1.119212 fatcat:bhqs55hok5d2fgj7fuhmhdjq5i