Nghiên cứu khả năng nâng cao độ chính xácđộ cao trắc địa quốc gia nhờ việc giải quyết bài toán bình sai ghép nối mạng lưới GNSS vào Hệ quy chiếu tọa độ không gian quốc gia VN2000-3D

Thanh Thạch Lương
2017 Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ  
Trong quá trình xây dựng Hệ quy chiếu tọa độ không gian quốc gia, mạng lưới GNSS phủ trùm (tạmgọi là mạng lưới GNSS hạng A) có vị trí rất quan trọng. Các trị đo của mạng lưới GNSS hạng A đóng vai trò như các trị đo dư, nên sau khi bình sai ghép nối dựa vào các điểm trùng, độ chính xác độ cao trắc địa của các điểm mặt đất sẽ được nâng lên - đây là một trong những yêu cầu rất quan trọng đặt tiền đề cho việc xây dựng Hệ quy chiếu tọa độ không gian quốc gia. Bài báo khoa học này đã nghiên cứu cơ sở
more » ... lý thuyết của bài toán bình sai ghép nối mạng lưới GNSS vào Hệ quy chiếu tọa độ không gian quốc gia và tiến hành tính toán thực nghiệm. Kết quả thực nghiệm trong bài báo đã chỉ ra rằng, độ chính xác độ cao trắc địa đã được nâng lên cỡ 4 lần sau khi thực hiện bình sai ghép nối.
doi:10.54491/jgac.2017.33.224 fatcat:gotxw27p7zgolmqfju2yj5jjwu