Kapitaal uit het oogpunt van verzekering

M. Henriquez Pimentel
1884 De Economist  
Dikwerf wordt beweerd dat de mensch een I~apitaal is. Dit is eehter niet volkomen juist. Aanvankolijk is hij gebruiker. Brengt hi~ later meer voort dan hi.j gebruikt, dan vertegenwoordigt dat meerdere kapitaal. Bereikt hij den leeftijd dat zijn vermogen om voort to brengen vermindert of ophoudt, dau ook vermindert dat kapitaal of houdt dat op te bestaan. Dr. Enffel heeft dat onderwerp behandeld. De kosten door een jong mensehenleven veroorzaakt tot dat her in staat is zelf produceerend in de
more » ... eld op te treden, berekende hi.j als volgt: (hij ham daarbij drie groepen aan: lo 6en met elementaire refining, 2 o 6en met middelbare en 3 ~ 6en met hoogere ontwikkeling.) De kosten veer de eerste groep, die in den regel met her 15e ]evensjaar ophouden, bedragen gemiddeld (met rente op rente)2,800 Mark, die veer de tweede (tot het 20ste jaar) 800U, en die veer de derde --tot hot 25ste jaar --• 27000 Mark. Bij doze kosten komen hog verseheidene andere, als die veer her behoud on de vernieuwing van her kapitaal, van de verzekering tegen ziekte enz. Beschouwt men her kapitaal uit her oogpunt als hierboven, dan volgt daaruit dat levensverzekering op zieh zelve geen voldoende voorzorg veer her individu is. Een noodzakelijk cemplement van de verzekering op her leven is die tegen invaliditeit. War baat hot, of iemand een aanzienlijke sore op zi.jn leven verzekerd heeft, terwijl her kapitaal waarvau hi j moe~ leven~ tengevolge van onbekwaamheid tot werken niet all~en ophoudt kapitaal te zijn, maar hij zelt een ]astpost veer nabestaanden wordt? Dat is schier erger dan de deed. Men verbruikt ~ doeh brengt niet voort. Er zi.jn geen baten, maar all~en lasten. De invaliditeit kan tijdelijk of voortdurend wezen. Zij heeft twee oorzaken. De eerste zetelt in het mensehelijk organisme zelf, de andere ligt daar buiten, is daarvan onafhaukeli.jk. Er doen zieh
doi:10.1007/bf02184916 fatcat:zcoucmeg4ralrgpc2vgk3bov4m