EENIGE BEDRIJFSECONOMISCHE AANTEEKENINGEN OMTRENT MIJNBEDRIJVEN

A. Ritz
1935 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
De leer van de organische winstcalculatie, ook indien daarbij de sterk onder den invloed van inflatie ervaringen staande Duitsche beschouwingswijze (Schmidt) wordt uitgeschakeld, voert tot de conclusie, dat een juiste benadering van het materiëele begrip winst'-waarop ook de Vennootschapsbelasting zich wil baseeren -zich niet verdraagt met de fictie van de jaarlijks gelijkblijvende waardevermindering der bedrijfsmidde len, doch integendeel tot voorwaarde heeft een mede op grond van het
more » ... urverloop gedifferentieerde bepaling der jaarlijksche afschrijving, waarbij in de jaren der hausse een hoogere afschrijving uit het bruto-inkomen moet worden bestreden dan in de depressie". _ "Voor een afschrijvingsplan, waarin behalve met economi schen gebruiksduur, eveneens met de conjunctuurgolven reke ning wordt gehouden, laten zich voldoende objectieve maatsta ven aanwijzen. Een dergelijk afschrijvingsplan behoeft niet uit sluitend afhankelijk te zijn van het subjectieve inzicht van den ondernemer. Indien zooals reeds erkend wordt, een begrip als economische gebruiksduur in de praktijk van de belastinghef fing hanteerbaar wordt geacht, dan zie ik niet in waarom om trent den invloed van de conjunctuur op de afschrijving tusschen fiscus en de belastingplichtigen geen overeenstemming mogelijk zou zijn."
doi:10.5117/mab.12.13108 fatcat:i2bpbwee2jcjtlv5ypp6n6ebbi